Προσφυγαί και προθεσμία ασκήσεως προσφυγών ενώπιον Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

10.-(1) Η διαδικασία ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου, άρχεται διά προσφυγής ήτις ασκείται υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου, αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας, ή του Οργανισμού.

(2) Η προσφυγή ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ως πρωτοβαθμίου τοιαύτης ασκείται εντός δεκαπέντε ημερών από της ημέρας, καθ’ ην ανεφύη η διαφορά, η τη αδεία του Οργανισμού ανά πάσαν περίοδον εν περιπτώσει ανακαλύψεως παρατυπίας, η δε έφεσις εντός οκτώ ημερών από της ημέρας, καθ’ ην εκοινοποιήθη η απόφασις, ήτις προσβάλλεται διά της εφέσεως.

(3) Καταγγελία δι’ αθλητικόν παράπτωμα δέον όπως υποβληθή εντός δεκαπέντε ημερών, αφ’ ης εγένετο η συνιστώσα το παράπτωμα πράξις ή παράλειψις.