Αποφάσεις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού και επιβλητέαι ποιναί

11.-(1) Αι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι οριστικαί και αμετάκλητοι.

(2) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές:

(α) Σε πρόσωπα-

(i) Προφορική επιτίμηση,

(ii) αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .2.000,

(iv) αποκλεισμός μέχρι δύο χρόνια από τους επίσημους ή άλλους αγώνες,

(v) οριστική διαγραφή και χαρακτηρισμό του προσώπου ως μη φιλάθλου,

(vi) αποκλεισμό μέχρι και δύο χρόνων από τους αθλητικούς χώρους.

(β) Σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) χρηματική ποινή μέχρι .5.000,

(iii) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους για περίοδο που να μην υπερβαίνει τον ένα γύρο του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(iv) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους με παρουσία θεατών για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τέσσερις αγώνες του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(v) αφαίρεση μέχρι και εννέα βαθμών,

(vi) προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια,

(vii) οριστική διαγραφή από την ομοσπονδία στην οποία ανήκουν, όταν πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών των αθλητικών θεσμίων.

(γ) Σε αθλητικές ομοσπονδίες-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) αυστηρή δημόσια επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .10.000.

(3) Άρνησις ή παράλειψις συμμορφώσεως προς οιανδήποτε απόφασιν της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού επάγεται την άμεσον διαγραφήν και τον χαρακτηρισμόν του προσώπου, όπερ ευθύνεται διά την τοιαύτην άρνησιν ή παράλειψιν, ως μη φιλάθλου.

(4) Οι χαρακτηριζόμενοι ως μη φίλαθλοι δεν δύνανται να μετέχωσι, υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα, είτε ως διοικούντες είτε ως μέλη, είτε ως αθληταί, είτε ως ασκούμενοι, εις τα πάσης φύσεως αθλητικά σωματεία, συνδέσμους ή ομοσπονδίας, ουδέ να είναι άρχοντες, κριταί, διαιτηταί ή ιατροί αγώνων, γυμνασίαρχοι, ή αρχηγοί αθλητικών ομάδων.

(5) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού μπορεί να επιλαμβάνεται και να εκδικάζει αυτεπάγγελτα όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

(6) Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ατόμου, σωματείου ή ομοσπονδίας δεόντως κληθέντων αποτελεί αδίκημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής και υπόκειται στην επιβολή των ποινών που προβλέπει ο Νόμος.