Προστασία Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

11Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αθλητικής Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκα οποιασδήποτε εκφρασθείσας γνώμης που εμπεριέχεται στις εκδιδόμενες από αυτούς εκάστοτε αποφάσεις κατά την εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.