Καθίδρυση και συγκρότηση Ανακριτικής Αρχής

11Β.-(1) Για σκοπούς διερεύνησης των αθλητικών αδικημάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο εγκαθιδρύεται Ανακριτική Αρχή, η οποία διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

(2) Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, τα καθήκοντα λειτουργίας και η ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής ακολουθητέα διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ.