Απαλλαγαί Φορολογίας

20. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης τελωνειακής νομοθεσίας επί οιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών εισαγομένων υπό ή εκ μέρους του Οργανισμού:

Νοείται ότι η απαλλαγή αύτη δεν ισχύει επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού~

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί Χαρτοσήμων~

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Οργανισμού καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου του Εισοδήματος νομοθεσίας.