Αθλητικά τέλη προς όφελος του Οργανισμού

19. Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως επιβάλλη και εισπράττη τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως ήθελε καθορισθή.