Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

23Α.-(1) Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιές του, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.