Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

23Β.-(1) Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό της και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιές του στη Δημοκρατία, με την τοιαύτη αναγνώρισή της κέκτηται νομική προσωπικότητα στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η ως άνω κτηθείσα νομική προσωπικότητα ουδόλως επηρεάζεται από την εγγραφή της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία με την επωνυμία «Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή» και/ή τη διαγραφή της ως τέτοιου, συνεχίζει δε τη λειτουργία της και διατηρεί την περιουσία της ως και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματά της, ανεξαρτήτως της εγγραφής της ως σωματείου συσταθέντος στη Δημοκρατία και/ή της διαγραφής της ως τέτοιου και ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζεται ότι άρχισε από την αναγνώριση της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.