Αδικήματα και ποιναί

24.-(1) Πας όστις-

(α) απαιτεί ή δέχεται οιονδήποτε μη προσήκον αυτώ δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως ή υπόσχεσιν τούτων, επί τω σκοπώ ή επί τη υποσχέσει της υπέρ ή κατά τινος σωματείου αλλοιώσεως του αποτελέσματος αγώνος οιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος διεξαγομένου ή διεξαχθησομένου μεταξύ σωματείων~

(β) προσφέρει δίδει ή υπόσχεται δώρον, παροχήν ή ωφέλημα οιασδήποτε φύσεως-

(αα) εις αθλητήν, οικείον ή συγγενή αυτού επί τω σκοπώ ή επί τη λήψει υποσχέσεως ως αναφέρεται εις την παράγραφον (α)~

(ββ) εις σωματείον ή το διοικητικόν συμβούλιον τούτου ή εις μέλος αυτού ή εις μέλος σωματείου ή εις αθλούμενον σωματείου προς επίτευξιν ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του σωματείου αυτών και εις βάρος του αντιπάλου ή των αντιπάλων αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας:

Νοείται ότι ουδέν αδίκημα διαπράττεται οσάκις σωματείον ή μέλος αυτού διά του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου του υπόσχεται ή καταβάλλη πάσης φύσεως παροχάς προς αθλητάς αυτού προς επίτευξιν ευνοϊκού υπέρ του σωματείου των αποτελέσματος.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην εξ οιασδήποτε πράξεως γενομένης ως προνοείται εν τω εδαφίω (1) επήλθε το σκοπούμενον αποτέλεσμα, ο υπαίτιος της πράξεως ταύτης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω-

“αθλητής” σημαίνει παν αθλούμενον πρόσωπον ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι μέλος σωματείου ή μη~

“σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους.

(4) Ουδεμία ποινική δίωξις δι’ οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να γίνη εκτός υπό ή τη συγκαταθέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(5) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου παν μέλος του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου κέκτηται αρμοδιότητα εκδικάσεως οιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιβολής των υπό τούτου προνοουμένων ποινών.

(6) Παν πρόσωπον-

(α) παραβαίνον ή παραλείπον να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500~ και

(β) διαθέτον οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα του Οργανισμού δι’ έτερον σκοπόν διάφορον του δι’ ον εχορηγήθη αύτη ή τούτο είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500. Εις τον καταδικασθέντα επιβάλλεται ωσαύτως και διά της αυτής αποφάσεως χρηματική ποινή ισόποσος προς την χορηγηθείσαν οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν ή χορήγημα.