Απολογισμός, εκθέσεις δραστηριοτήτων, κλπ.

24Α.-(1) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία υποβάλλουν καθ’ έκαστον έτος εις τον Οργανισμόν τον εγκεκριμένον Προϋπολογισμόν των καθώς και έκθεσιν της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων των ως και οιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία διά να μελετηθούν και να καθορισθή το ύψος της εκάστοτε επιχορηγήσεως των υπό του Οργανισμού.

(2) Άπασαι αι αθλητικαί ομοσπονδίαι και άπαντα τα αθλητικά σωματεία τα καθ’ οιονδήποτε τρόπον επιχορηγούμενα υπό του Οργανισμού υποβάλλουν εις τον Οργανισμόν απολογισμόν διά τα ποσά διά των οποίων επεχορηγήθησαν. Η μη υποβολή του προρρηθέντος απολογισμού συνεπάγεται την αναστολήν ή διακοπήν των επιχορηγήσεων.