Προϋπολογισμός του Οργανισμού

15.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Οργανισμού δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.