Γενικός Διευθυντής

14.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Οργανισμού, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Γενικόν Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Οργανισμού.