Προσωπικόν του Οργανισμού

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Δέον να διορισθώσιν εις Γενικός Διευθυντής και το αναγκαίον διά τους σκοπούς του Οργανισμού προσωπικόν.

(3) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται, τηρουμένου του άρθρου 9, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι όροι υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντού και των λοιπών μελών του προσωπικού και τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως και ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή.