Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Οργανισμού

16.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον δέον όπως υποβάλη τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ έγκρισιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις των ελεγκτών δύνανται να δημοσιεύωνται υπό του Οργανισμού ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτών κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.