Ταμείον του Οργανισμού

17.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) άπαντα τα τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αίτινες επιβάλλονται και εισπράττονται ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(β) προϊόν εκ της λειτουργίας εν Κύπρω λαχείου προγνωστικών αθλητικών συναντήσεων ιδρυομένου ή λειτουργούντος ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(γ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(δ) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθη υπ’ αυτού.

(2) Εκ του ταμείου του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επιδόματα εις τα μέλη της Επιτροπής~

(β) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού~

(γ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.