Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αγώνας” σημαίνει οποιοδήποτε αγώνα που οργανώνεται και διεξάγεται επίσημα από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία~

“άθλημα” σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα που διεξάγεται από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία~

“αθλητική δικαστική υπόθεσις” σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν ήτις ήθελεν αναφυή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών ή μεταξύ αθλητικών σωματείων ή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, αθλητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών, περιλαμβάνει δε πάσαν διαφοράν σχέσιν έχουσαν προς τον αθλητισμόν και πάσαν παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε διάταξιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών~

“αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρηση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα.

“αθλητική συνομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οργάνωση που συστάθηκε νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι αθλητικές ομοσπονδίες και περιλαμβάνει επιτροπές, ενώσεις κλπ. αυτής της δομής~

“αθλητική σχολή” σημαίνει οιανδήποτε σχολήν λειτουργούσαν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει της προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και αθλητισμού της Κύπρου εν γένει και περιλαμβάνει οιανδήποτε σχολήν ιδρυομένην υπό του Οργανισμού ή υπό οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου~

“αθλητικόν παράπτωμα” σημαίνει οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν, αντικειμένην προς τους εν Κύπρω κρατούντας ή διεθνείς αθλητικούς κανόνας ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητικήν δεοντολογίαν και περιλαμβάνει πάσαν αντιαθλητικήν συμπεριφοράν ή ενέργειαν.

“αθλητικόν σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους~

“αθλητικός χώρος” σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο διεξάγονται από οποιαδήποτε αθλητική συνομοσπονδία, αθλητική ομοσπονδία ή αθλητικό σωματείο, εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες κάθε φύσης~

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού~

“Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή που αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του στην Κύπρο~

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Αθλητισμού~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Παιδείας και “Υπουργείον” σημαίνει το Υπουργείον Παιδείας.