Νομικόν πρόσωπον

3. Ιδρύεται οργανισμός υπό την επωνυμίαν “Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού”, όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.