Σκοπός του Οργανισμού και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

5.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια και ανάπτυξις του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου εις το εξωτερικόν και η εν συνεργασία μετά των αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωσις της θέσεως αυτής εις την διεθνή αθλητικήν κίνησιν.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται αρμοδιότητα όπως:

(α) Έχει την εποπτεία και συμβουλεύει, μέσα στα αθλητικά πλαίσια, για τα πάσης φύσεως εξωσχολικά αθλήματα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς χώρους, με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού και την εξασφάλιση της εύρυθμης, πιστής και ακριβούς εφαρμογής και διεξαγωγής των εξωσχολικών αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και την κρίση και διαιτησία τους μέσα στα πλαίσια της γενικά αναγνωρισμένης ηθικής και αθλητικής δεοντολογίας.

(β) καλλιεργή, διαδίδη, αναπτύσση και οργανώνη τον μαζικόν αθλητισμόν ή τον “Αθλητισμό Για Όλους” και καθορίζη τους φορείς τους και τας αρμοδιότητας αυτών~

(γ) Προβαίνει, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών συνομοσπονδιών που συστάθηκαν, νόμιμα στη Δημοκρατία, εγγράφει αυτά σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για αυτή την αναγνώριση και εγγραφή~

(δ) παρέχη οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία, ομάδας και αποστολάς~

(ε) οργανώνη και θέτη εις λειτουργίαν κέντρα αθλητικά και γυμναστικά προς χρήσιν υπό του κοινού~

(στ) κατασκευάζη στάδια και εξευρίσκη, δημιουργή και οργανώνη χώρους προς άσκησιν αθλητών και αθλητικών ομάδων και παραχωρή προς χρήσιν τα στάδια και τους χώρους εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας ή αθλητικά σωματεία διά τους σκοπούς τούτους~

(ζ) εγκρίνη τους αθλητικούς χώρους διά τας εν αυτοίς διεξαγομένας πάσης φύσεως εξωσχολικάς αθλητικάς εκδηλώσεις και αγώνας και ορίζη τας τιμάς των εισιτηρίων εισόδου εις τους αθλητικούς χώρους και τα τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις άτινα δέον να καταβάλλωνται εις αυτόν ως επίσης και τα εκ των καθαρών εισπράξεων ποσοστά, άτινα δέον να καταβάλλωνται εις τας οικείας αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία ως και εις τας διοικούσας επιτροπάς των αθλητικών χώρων, ως δικαιώματα γενικής εποπτείας, ενοικιάσεων και οικονομικής επιστασίας:

Νοείται ότι αι τιμαί των εισιτηρίων και τα ποσοστά της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών χώρων δύνανται να καθορίζωνται είτε καθ’ όσον αφορά εις πάσας τας εν μια αθλητική περιόδω διεξαγομένας αθλητικάς εκδηλώσεις είτε καθ’ όσον αφορά εις μίαν εκάστην τούτων~

(η) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και, κατά την κρίση του, επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις~

(θ) οργανώνη τοπικά και διεθνή αθλητικά συνέδρια και μεριμνά διά την συμμετοχήν της Κύπρου εις τοιαύτα συνέδρια οργανούμενα εις το εξωτερικόν~

(ι) μεριμνά διά την συγγραφήν και δημοσίευσιν γυμναστικών και αγωνιστικών οδηγιών και ειδικών συγγραμμάτων ή περιοδικών εντύπων προς καθοδήγησιν των φιλάθλων~

(ια) μεριμνά διά την προαγωγήν του επιπέδου της διαιτησίας και προπονήσεως προς όφελος του αθλητισμού~

(ιβ) προβαίνη εις τον χαρακτηρισμόν αθλητών ως ερασιτεχνών ή επαγγελματιών και αθλητικών σωματείων ως φιλάθλων ή επαγγελματικών επί τη βάσει των διεθνώς κρατούντων~

(ιγ) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμη βραβεία δι’ υψηλάς αθλητικάς επιδόσεις και αθλητοπρέπειαν και απονέμη ηθικήν αμοιβήν εις τους προσφέροντας εξαιρέτους υπηρεσίας υπέρ του αθλητισμού~

(ιδ) ρυθμίζη πάσας τας μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων αθλητικάς διαφοράς~

(ιε) Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ιδρύει και συγκροτεί Επιτροπή Διαιτησίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της~

(ιστ) συνιστά οιασδήποτε επιτροπάς, σώματα ή όργανα των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή~

(ιζ) αναθέτη εις οιανδήποτε υπ’ αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων~

(ιη) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνάπτη αγοραπωλησίας, μισθώσεις ακινήτων ή υπηρεσιών ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού~

(ιθ) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος εις τον αθλητισμόν και εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού~

(κ) καθορίζη τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοή περί της ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου~

(κα) εκδίδη αδείας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής ή ετέρων τοιούτων αποσκοπουσών εις την εκμάθησιν ανεγνωρισμένου αθλήματος~ αι ειδικώτεραι προϋποθέσεις χορηγήσεως της ως προείρηται αδείας, της εποπτείας και του ελέγχου λειτουργίας των σχολών αυτών θέλουσιν ωσαύτως καθορισθή~

(κβ) προωθή και λαμβάνη μέτρα διά την πάταξιν και τον εξοστρακισμόν της βίας εκ των αθλητικών χώρων~

(κγ) ρυθμίζη τα της χορηγήσεως ή λήψεως διεγερτικών ουσιών υπό αθλουμένων οιουδήποτε αθλήματος και τα των κυρώσεων~

(κδ) τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών καθορίζει με απόφαση του, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις της εκάστοτε επηρεαζόμενης ομοσπονδίας, θέματα που αφορούν την εργοδότηση και συμμετοχή μη πολιτών της Δημοκρατίας, αθλητών, τεχνικών, προπονητών ή άλλων ειδικών σε κυπριακά σωματεία, ομοσπονδίες και πρωταθλήματα~

(κε) οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη λήψη απόφασης, όταν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον ίδιο ή μέλη της οικογένειας του μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και το οποίο συμφέρον έχει υποχρέωση ν’ αποκαλύψει πριν από την έναρξη της διαδικασίας για λήψη απόφασης. Σε περίπτωση που το συμφέρον δεν αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι ακυρώσιμη και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην ΑΔΕΑ.