Επιφύλαξις

26. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω θα επηρεάζη καθ’ οιονδήποτε τρόπον τας υφισταμένας σχέσεις αθλητικών ομοσπονδιών, οργανώσεων ή σωματείων μεταξύ των ή προς εξωκυπριακάς αρχάς και οργανώσεις.