Σημείωση
4 του Ν22/72Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

4 του Ν.22/72. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται αρξαμένη την 13ην Οκτωβρίου 1970.