Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδειούχος ασφαλιστής» σημαίνει τον ασφαλιστή ο οποίος κατέχει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις» σημαίνει τις καταστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του μέρους που επικαλείται τέτοια κατάσταση, και οι συνέπειες της οποίας δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα:

Νοείται ότι ενδεικτικά, τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι πόλεμος, άλλα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, όπως η εκδήλωση κρουσμάτων σοβαρής ασθένειας ή φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμοί ή ακραίες καιρικές συνθήκες·

«ανήλικοι» σημαίνει πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διοργανωτής» σημαίνει τον έμπορο που συνδυάζει και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου εμπόρου είτε από κοινού με άλλον έμπορο ή ο έμπορος ο οποίος διαβιβάζει τα στοιχεία του ταξιδιώτη σε άλλον έμπορο σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “πακέτο”·

«εγκατάσταση» σημαίνει την εγκατάσταση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου ·

«έλλειψη συμμόρφωσης» σημαίνει τη μη εκτέλεση ή τη πλημμελή εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε πακέτο·

«έμπορος» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ανεξαρτήτως αν ενεργεί υπό την ιδιότητα του διοργανωτή, πωλητή, εμπόρου που διευκολύνει το συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή του παρόχου ταξιδιωτικής υπηρεσίας·

«έναρξη του πακέτου» σημαίνει την αρχή εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«επαναπατρισμός» σημαίνει την επιστροφή των ταξιδιωτών στον τόπο αναχώρησης ή σ’ άλλον τόπο που συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«πακέτο» ή «οργανωμένο ταξίδι» σημαίνει το συνδυασμό τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν-

(α) οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο, ακόμη και κατόπιν αιτήματος ή σύμφωνα με την επιλογή του ταξιδιώτη, πριν από τη σύναψη ενιαίας σύμβασης που περιλαμβάνει όλες τις εν λόγω υπηρεσίες· ή

(β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αυτές-

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει,

(ii) προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή,

(iii) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» ή με παρεμφερή όρο,

(iv) συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή

(v) αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης στο διαδίκτυο όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση σ’ άλλον έμπορο ή εμπόρους και μια σύμβαση με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Νοείται ότι ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπου μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”, συνδυάζεται με μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στον ίδιο ορισμό, δεν αποτελεί πακέτο εφόσον οι τελευταίες αυτές υπηρεσίες:

(α) Δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της αξίας του συνδυασμού, δηλαδή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνδυασμού, και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού· ή

(β) επιλέγονται και αγοράζονται μόνον αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”·

«πωλητής» σημαίνει τον έμπορο εκτός από το διοργανωτή ο οποίος πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα που συνδυάζονται από διοργανωτή·

«σημείο πώλησης» σημαίνει οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης, είτε κινητό είτε ακίνητο, ή διαδικτυακό τόπο λιανικής πώλησης ή παρόμοιο διαδικτυακό μέσο πώλησης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι διαδικτυακοί τόποι λιανικής πώλησης ή τα διαδικτυακά μέσα πώλησης παρουσιάζονται στους ταξιδιώτες ως ένα μόνο μέσο, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής υπηρεσίας·

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει στον ταξιδιώτη ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σ’ αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

«σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού» σημαίνει τη σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει χωριστών συμβάσεων, όλες οι συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1991 στο Οπόρτο, όπως αυτή προσαρμόστηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:

(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες· ή

(β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Νοείται ότι όταν αγοράζεται μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”, και μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στον ίδιο ορισμό ταξιδιωτική υπηρεσία, δεν αποτελούν έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό εφόσον οι τελευταίες υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της συνολικής αξίας των υπηρεσιών, δηλαδή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της αξίας του συνδυασμού, και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή των διακοπών·

«ταξιδιώτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση που εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή έχει δικαίωμα να ταξιδέψει βάσει μιας τέτοιας σύμβασης·

«ταξιδιωτική υπηρεσία» σημαίνει:

(α) τη μεταφορά επιβατών·

(β) την παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας·

(γ) την ενοικίαση -

(i) αυτοκινήτων ή/και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά την έννοια των προνοιών της παραγράφου 1 του Κανονισμού 2 των Περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες M, N, D), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών, ή

(ii) μοτοσικλετών που απαιτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Α σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών ·

(δ) τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστικό μεσολαβητή, ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή άλλο ίδρυμα, επιχείρηση ή οντότητα με κύρια δραστηριότητα παρόμοιου χαρακτήρα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή που λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(2) Στον παρόντα Νόμο, η αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή της Δημοκρατίας, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με τα πακέτα που προσφέρονται προς πώληση ή πωλούνται από εμπόρους σε ταξιδιώτες και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς από εμπόρους για ταξιδιώτες.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται:

(α) Στα πακέτα και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση,

(β) στα πακέτα που προσφέρονται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που πραγματοποιούνται περιστασιακά και επί μη κερδοσκοπικής βάσης και μόνο σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών,

(γ) στα πακέτα και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει γενικής συμφωνίας για το διακανονισμό επαγγελματικού ταξιδιού μεταξύ εμπόρου και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ενεργεί για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του δικαίου των συμβάσεων και, ιδίως, των κανόνων εγκυρότητας, διαμόρφωσης ή αποτελέσματος μιας σύμβασης, στο βαθμό που στις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν περιλαμβάνονται γενικές έννοιες του δικαίου των συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης

4.-(1) O διοργανωτής και, όταν το πακέτο πωλείται μέσω πωλητή, ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη τις σχετικές, ανάλογα με την περίπτωση, τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του σχετικού εντύπου που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α ή Β ή Γ του Παραρτήματος Ι, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά και, εφόσον αφορούν το πακέτο, παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήτοι:

(i) Ο ταξιδιωτικός προορισμός ή οι προορισμοί, το δρομολόγιο και οι περιόδοι παραμονής, με ημερομηνίες, καθώς και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνουν, εφόσον περιλαμβάνεται παροχή καταλύματος,

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, οι τόποι, οι ημερομηνίες και οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής, η διάρκεια και οι ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ώρα, ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής ενημερώνουν τον ταξιδιώτη σχετικά με την κατά προσέγγιση ώρα αναχώρησης και επιστροφής,

(iii) ο τόπος, τα κύρια χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, η τουριστική κατηγορία του καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού,

(iv) τα παρεχόμενα γεύματα,

(v) οι επισκέψεις, η εκδρομή ή οι εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου,

(vi) το κατά προσέγγιση μέγεθος της ομάδας, όπου αυτό είναι δυνατό, και σε περίπτωση που δεν είναι εμφανές υπό τις περιστάσεις, το κατά πόσο οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία παρέχεται στον ταξιδιώτη στο πλαίσιο ομάδας,

(vii) η γλώσσα στην οποία θα εκτελεστούν οι εν λόγω υπηρεσίες, εάν η ωφέλεια των ταξιδιωτών από άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία, και

(viii) οι ακριβείς πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού ή των διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ταξιδιώτη, εάν το ταξίδι ή οι διακοπές είναι γενικώς κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

(β) την εμπορική επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του διοργανωτή και, ανάλογα με την περίπτωση, του πωλητή, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(γ) τη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις και άλλο κόστος ή, σε περίπτωση που το κόστος αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό να υπολογιστεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ένδειξη του είδους του τυχόν πρόσθετου κόστους το οποίο ο ταξιδιώτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει επιπλέον,

(δ) τους τρόπους πληρωμής, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού ή ποσοστού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή του υπολοίπου, ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη,

(ε) τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου, καθώς και την προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 11, πριν από την έναρξη του πακέτου για την πιθανή καταγγελία της σύμβασης, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει επιτευχθεί,

(στ) γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατά προσέγγιση περιόδων για την απόκτηση θεωρήσεων και των πληροφοριών σχετικά με τις υγειονομικές διατυπώσεις της χώρας προορισμού,

(ζ) ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι κατάλληλης χρέωσης καταγγελίας ή, κατά περίπτωση, της τυποποιημένης χρέωσης καταγγελίας που ζητείται από το διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11,

(η) πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει το κόστος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ταξιδιώτη ή το κόστος της βοήθειας, περιλαμβανομένου του επαναπατρισμού του, σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή θανάτου.

(2) Για τις συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού που συνάπτονται τηλεφωνικά, ο διοργανωτής, και, κατά περίπτωση, ο πωλητής παρέχει στον ταξιδιώτη τις τυποποιημένες πληροφορίες του Μέρους Β του Παραρτήματος I και την ενημέρωση που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1).

(3) Αναφορικά με τα πακέτα, όπως αυτά καθορίζονται στον ορισμό του όρου «πακέτο», ο διοργανωτής και ο έμπορος προς τους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα εξασφαλίζουν την παροχή, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1), στο μέτρο που αφορούν τις αντίστοιχες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν και ο διοργανωτής παρέχει ταυτόχρονα, τις τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του εντύπου που καθορίζεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι.

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και όταν αυτές παρέχονται γραπτώς είναι ευανάγνωστες.

Δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

5.-(1) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και δεν τροποποιούνται, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνήσουν διαφορετικά.

(2) Ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής κοινοποιούν κάθε αλλαγή των πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Όταν ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για πληροφόρηση σχετικά με πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο ταξιδιώτης δεν καταβάλλει τις εν λόγω χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος.

Περιεχόμενο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται πριν από την έναρξη του πακέτου

6.-(1) Οι διοργανωτές και κατά περίπτωση οι πωλητές συντάσσουν τις συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών σε απλή και κατανοητή γλώσσα και, εάν αυτές έχουν συνταχθεί εγγράφως, είναι ευανάγνωστες και κατά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά από αυτήν, ο διοργανωτής ή ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε σταθερό μέσο.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ζητήσει και ο διοργανωτής και ο πωλητής κατά περίπτωση παραδίδουν σε αυτόν αντίγραφο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε έντυπη μορφή, αν αυτή έχει συναφθεί με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών.

(3) Αναφορικά με τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου, παρέχεται αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο ταξιδιώτης, σε άλλο σταθερό μέσο.

(4) Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή η επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού περιγράφει το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε ο διοργανωτής,

(β) ενημέρωση για το ότι ο διοργανωτής-

(i) είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, και

(ii) έχει υποχρέωση να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15,

(γ) το όνομα της οντότητας που παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής της διεύθυνσης, και, όπου απαιτείται, το όνομα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της,

(δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ενός σημείου επαφής ή μιας άλλης υπηρεσίας που επιτρέπει στον ταξιδιώτη να επικοινωνήσει με το διοργανωτή γρήγορα και αποτελεσματικά, να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας του ταξιδιώτη ή να διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά την εκτέλεση του πακέτου,

(ε) ενημέρωση για το ότι ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12,

(στ) πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο παραμονής του ανηλίκου όταν ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες στη Δημοκρατία διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου και, κατά περίπτωση, σχετικά με το φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος καλύπτει τον έμπορο και με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013,

(η) πληροφορίες για το δικαίωμα του ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Αναφορικά με τα πακέτα όπως ορίζονται στον ορισμό του όρου “πακέτο”, ο έμπορος στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα ενημερώνει το διοργανωτή για τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού η οποία καταλήγει στη δημιουργία ενός πακέτου και παρέχει στο διοργανωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ως διοργανωτή· όταν ο διοργανωτής πληροφορηθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα πακέτο, διαβιβάζει στον ταξιδιώτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 σε σταθερό μέσο.

(6) Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

(7) Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δίδει στον ταξιδιώτη τις απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης.

Βάρος της απόδειξης

7. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το βάρος της απόδειξης το έχει ο έμπορος.

ΜΕΡΟΣ III ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη

8.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα το διοργανωτή σε σταθερό μέσο και πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση:

Νοείται ότι, ειδοποίηση που δίνεται το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου θεωρείται σε κάθε περίπτωση εύλογη.

(2) Ο ταξιδιώτης που εκχωρεί τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και για ολόκληρη την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση ο δε διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης· οι εν λόγω δαπάνες είναι εύλογες και δεν υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που βαρύνει το διοργανωτή λόγω της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Ο διοργανωτής προσκομίζει στον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποδεικτικά στοιχεία για τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Αλλαγή των τιμών

9.-(1) Οποιοσδήποτε όρος σε σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που επιτρέπει την αύξηση των τιμών όπως φαίνονται στη εν λόγω σύμβαση, θεωρείται άκυρος και ανενεργός, εκτός αν η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα και ορίζει ταυτόχρονα ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι αναθεωρήσεις των τιμών· αυξήσεις των τιμών είναι δυνατές αποκλειστικά και μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με τα εξής:

(α) Την τιμή της μεταφοράς επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας,

(β) το επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, ή

(γ) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το πακέτο.

(2) Εάν η αύξηση της τιμής που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%) της συνολικής τιμής του πακέτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 10.

(3) Ανεξάρτητα από το εύρος της τιμής, η αύξησή της είναι δυνατή μόνο εφόσον ο διοργανωτής κοινοποιήσει την αύξηση αυτή με σαφή και κατανοητό τρόπο στον ταξιδιώτη επί σταθερού μέσου μαζί με την αιτιολόγηση για αυτή την αύξηση και παρέχει τον υπολογισμό της, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

(4) Αν η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης της τιμής, θα πρέπει ταυτόχρονα να ορίζει ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αντίστοιχη προς οποιαδήποτε μείωση του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), η οποία προκύπτει μετά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και πριν την έναρξη του πακέτου.

(5) Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον ταξιδιώτη, και:

(α) Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποδείξεις για αυτές τις διοικητικές δαπάνες, και

(β) ο διοργανωτής κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις γι’ αυτές τις διοικητικές δαπάνες.

Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

10.-(1) Πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους οργανωμένου ταξιδιού εκτός της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, εκτός εάν:

(α) ο διοργανωτής έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα αυτό στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, και

(β) η μεταβολή είναι ασήμαντη, και

(γ) ο διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τη μεταβολή με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

(2) Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις ειδικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 6, ή προτείνει να αυξήσει την τιμή του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%) σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο ταξιδιώτης δύναται εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο διοργανωτής:

(α) Να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(β) να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας:

Νοείται ότι, εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο εφόσον αυτό προσφέρεται από το διοργανωτή, εάν είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας.

(3) Ο διοργανωτής ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και σε σταθερό μέσο, σχετικά με-

(α) Τις προτεινόμενες αλλαγές που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), τις επιπτώσεις τους στην τιμή του πακέτου,

(β) την εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει το διοργανωτή για την απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),

(γ) τις συνέπειες εάν ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και

(δ) κατά περίπτωση, το υπαλλακτικό προσφερόμενο πακέτο και την τιμή του.

(4) Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ή στο υπαλλακτικό πακέτο που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) έχουν ως αποτέλεσμα πακέτο χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη το εν λόγω πακέτο σε ανάλογα μειωμένη τιμή και ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής.

(5) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και αν ο ταξιδιώτης δεν δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο, ο διοργανωτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 13.

Καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

11.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποτεδήποτε πριν από την έναρξη του πακέτου, και σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να του ζητηθεί η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας στο διοργανωτή· η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας της σύμβασης, με βάση το χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου και την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας, το ποσό της χρέωσης καταγγελίας αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον την εξοικονόμηση κόστους και τα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής αιτιολογεί το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ’ αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

(3) Ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση, εάν:

(α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τάσσεται σ’ αυτή αλλά όχι αργότερα από:

(i) είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) ημέρες,

(ii) επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο (2) και έξι (6) ημερών,

(iii) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο (2) ημέρες, ή

(β) δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

(4) Ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβληθεί από τον ταξιδιώτη και που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ή, σ’ ότι αφορά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Ευθύνη για την εκτέλεση του πακέτου

12.-(1) O διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από το διοργανωτή ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

(2) Ο ταξιδιώτης ενημερώνει το διοργανωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστώνει κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Εάν οποιαδήποτε από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός εάν αυτό:

(α) Είναι αδύνατον, ή

(β) συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται:

Νοείται ότι, εάν ο διοργανωτής, δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (β), τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13.

(4) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3), αν ο διοργανωτής δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει ο ίδιος την έλλειψη συμμόρφωσης και να απαιτήσει αποζημίωση από το διοργανωτή για τις αναγκαίες δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από τις ενέργειες αυτές:

Νοείται ότι, δεν είναι αναγκαίο να ορίσει ο ταξιδιώτης προθεσμία για την αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης, εάν ο διοργανωτής αρνηθεί να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, ή εάν απαιτείται άμεση αποκατάσταση αυτής.

(5)(α) Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής προσφέρει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, ει δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί.

(β) Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής ανάλογη με τη διαφορά κόστους των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν.

(γ) Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.

(6)(α) Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν την αποκαταστήσει εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, κατά περίπτωση, να απαιτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση.

(β) Σε περίπτωση αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, ο ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(γ) Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, ο διοργανωτής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β), μεριμνά επίσης για τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη με ισοδύναμο μεταφορικό μέσο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ταξιδιώτη.

(7) Αν είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του ταξιδιώτη όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής φέρει το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος, ει δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας, για περίοδο όχι πέραν των τριών (3) διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη:

Νοείται ότι σε περίπτωση που στην ισχύουσα νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των επιβατών η οποία ισχύει για το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς για την επιστροφή του ταξιδιώτη, προβλέπονται μεγαλύτερες περίοδοι, εφαρμόζονται αυτές οι μεγαλύτερες περίοδοι.

(8) Ο περιορισμός του κόστους που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (7) δεν εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως ορίζεται στις πρόνοιες του άρθρου 2 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, και για κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, τις εγκύους και τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εφόσον ο διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου:

Νοείται ότι, ο διοργανωτής δεν δύναται να επικαλεσθεί αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει την ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7), αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών δεν δύναται να βασιστεί σε αυτές τις περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μείωση της τιμής και αποζημίωση

13.-(1) Ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής για οποιαδήποτε περίοδο έλλειψης συμμόρφωσης, εκτός εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης καταλογίζεται στον ταξιδιώτη.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να λάβει κατάλληλη αποζημίωση από το διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης και η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης:

(α) Καταλογίζεται στον ταξιδιώτη ή

(β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή

(γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

(4)(α) Στο βαθμό που διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ένωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή περιορίζουν την έκταση της αποζημίωσης ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση από πάροχο που εκτελεί ταξιδιωτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε πακέτο, οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για το διοργανωτή.

(β) Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για σωματική βλάβη ή ζημιά που προκαλείται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και η αποζημίωση αυτή δεν ανέρχεται σε ποσό λιγότερο από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του πακέτου.

(5) Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης της τιμής βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών βάσει των προνοιών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011, καθώς και βάσει διεθνών συμβάσεων:

Νοείται ότι, οι ταξιδιώτες δικαιούνται να προβάλουν αξιώσεις βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και βάσει των εν λόγω κανονισμών και διεθνών συμβάσεων, και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι εν λόγω κανονισμοί και οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συμψηφίζονται προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρ το δέον αποζημίωση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η περίοδος παραγραφής για την υποβολή των αξιώσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη.

Δυνατότητα επικοινωνίας με το διοργανωτή μέσω του πωλητή

14. Ο ταξιδιώτης στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί, δύναται να απευθύνει μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση του πακέτου απευθείας στον πωλητή μέσω του οποίου το αγόρασε, και ο πωλητής διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες στο διοργανωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

Νοείται ότι, για σκοπούς συμμόρφωσης με προθεσμίες ή περιόδους παραγραφής, η παραλαβή μηνύματος, αιτήματος, ή καταγγελίας που αναφέρεται στο άρθρο αυτό από τον πωλητή, θεωρείται ως παραλαβή από το διοργανωτή.

Υποχρέωση παροχής βοήθειας

15.-(1) Ο διοργανωτής παρέχει κατάλληλη συνδρομή ή βοήθεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 12, ιδίως δε με τους εξής τρόπους:

(α) Με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, και

(β) με την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών.

(2) Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογη χρέωση για τη συνδρομή που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση του ταξιδιώτη ή λόγω αμέλειας του ταξιδιώτη:

Νοείται ότι, η χρέωση που αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το πραγματικό κόστος που επωμίστηκε ο διοργανωτής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς εξακρίβωσης του πραγματικού κόστους ο διοργανωτής διατηρεί απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Αποτελεσματικότητα και πεδίο εφαρμογής της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας

16.-(1) Διοργανωτής που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας:

(α) Παρέχει εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας του διοργανωτή, και

(β) εφόσον η μεταφορά επιβατών περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, παρέχει επίσης εξασφάλιση για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό προσφέρεται η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αφερέγγυος θεωρείται ο διοργανωτής ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τις οποίες δεσμεύτηκε να εκτελέσει συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με ταξιδιώτη.

(2) Διοργανωτής ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα στη Δημοκρατία ή ο οποίος κατευθύνει με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία υποχρεούται να παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(3) Η εγγύηση που αναφέρεται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι αποτελεσματική και καλύπτει τις ευλόγως προβλέψιμες δαπάνες, όπως τα ποσά των πληρωμών που καταβλήθηκαν από ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών αναφορικά με πακέτα, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της περιόδου μεταξύ της είσπραξης των προκαταβολών και των τελικών πληρωμών και της ολοκλήρωσης των πακέτων καθώς και του εκτιμώμενου κόστους των επαναπατρισμών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

(4) Η εγγύηση εξαρτάται από παράγοντες, όπως:

(α) Το είδος των πωληθέντων πακέτων, περιλαμβανομένου του μέσου μεταφοράς,

(β) τον ταξιδιωτικό προορισμό,

(γ) τους νομικούς περιορισμούς ή τις δεσμεύσεις του διοργανωτή σε ό,τι αφορά τα ποσά των προπληρωμών που μπορεί να δεχθεί, και

(δ) τη χρονική στιγμή της πραγματοποίησής τους πριν από την έναρξη του πακέτου.

(5) Ο διοργανωτής προσαρμόζει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας σε περίπτωση αυξημένων κινδύνων, μεταξύ άλλων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των πωλήσεων πακέτων.

(6) Προκειμένου να θεωρείται αποτελεσματική η προστασία κατά της αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), πρέπει να πληρείται μια τουλάχιστον από τις διευθετήσεις που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18.

(7) Οι ταξιδιώτες ωφελούνται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή ανεξάρτητα από τον τόπο της κατοικίας τους, τον τόπο της αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του πακέτου, καθώς και ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

(8) Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμη αμέσως στις περιπτώσεις που, συνεπεία των προβλημάτων ρευστότητας του διοργανωτή, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες:

(α) Δεν εκτελούνται ή

(β) δεν θα εκτελεστούν ή

(γ) θα εκτελεστούν μερικώς ή

(δ) σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών απαιτούν από τους ταξιδιώτες να πληρώσουν για τις υπηρεσίες αυτές.

(9) Όταν η εκτέλεση του πακέτου επηρεάζεται από την αφερεγγυότητα του διοργανωτή, η εγγύηση ενεργοποιείται χωρίς επιβάρυνση του ταξιδιώτη για να διασφαλιστούν οι επαναπατρισμοί και, εφόσον είναι αναγκαίο, για τη χρηματοδότηση της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό.

(10) Για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές πραγματοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας

17.-(1) Ο διοργανωτής συνάπτει ασφάλεια που καλύπτεται από ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια με αδειούχο ασφαλιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

(2) Ο διοργανωτής διασφαλίζει ότι αποτελεί όρο κάθε σύμβασης με τον ταξιδιώτη ότι ο ταξιδιώτης αποκομίζει το όφελος του συμβολαίου του τύπου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) σε περίπτωση που αυτός καθίσταται αφερέγγυος.

(3) Η μέγιστη διάρκεια του ασφαλιστικού συμβολαίου, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(4) Διοργανωτής ο οποίος επιλέγει να παράσχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας, υποχρεούται να προσκομίζει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία σύναψής του.

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει το ασφαλιστικό συμβόλαιο και τυχόν άλλα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από το διοργανωτή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ασφαλιστικό συμβόλαιο ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 16:

Νοείται ότι, εάν κατά την εξέταση η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει ότι το ασφαλιστικό συμβόλαιο δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 ενημερώνει σχετικά το διοργανωτή, ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για τη διόρθωσή του.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας με εξασφάλιση χρηματικής εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα και έγκριση εγκεκριμένου σώματος

18.-(1) Ο διοργανωτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 εξασφαλίζει χρηματική εγγύηση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα, σύμφωνα με την οποία, το χρηματοοικονομικό ίδρυμα δεσμεύεται να καταβάλει σε εγκεκριμένο σώμα, το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) σε περίπτωση που ο διοργανωτής καθίσταται αφερέγγυος.

(2) Οποιαδήποτε χρηματική εγγύηση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα που συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν επιτρέπεται να ορίζεται ότι ισχύει για περίοδο που υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(3) Για να είναι αποτελεσματική η προστασία κατά της αφερεγγυότητας με την εξασφάλιση χρηματικής εγγύησης με χρηματοοικονομικό ίδρυμα θα πρέπει να καλύπτει-

(α) Το είκοσι τοις εκατόν (20%) ή περισσότερο όλων των πληρωμών που ο διοργανωτής εισέπραξε σύμφωνα με τις πωλήσεις πακέτων για την περίοδο των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της εξασφάλισης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), ή

(β) το μέγιστο ποσό όλων των πληρωμών που ο διοργανωτής αναμένει ότι ανά πάσα στιγμή θα έχει στην κατοχή του, σχετικά με πακέτα που δεν έχουν πλήρως εκτελεστεί,

οποιοδήποτε ποσό είναι το μεγαλύτερο:

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση το ύψος του ποσού της χρηματικής εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

(4) Ο διοργανωτής υποβάλλει στο εγκεκριμένο σώμα, οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία το εγκεκριμένο σώμα κρίνει απαραίτητα προκειμένου να υπολογίσει το ύψος της χρηματικής εγγύησης με χρηματοοικονομικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(5) Το εγκεκριμένο σώμα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 και τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, τα οποία ο διοργανωτής προσκομίζει, και υπολογίζει το ελάχιστο ποσό το οποίο θα αντιπροσωπεύει το ύψος της χρηματικής εγγύησης με χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

(6) Όταν το εγκεκριμένο σώμα υπολογίσει το ελάχιστο ποσό το οποίο θα αντιπροσωπεύει το ύψος της χρηματικής εγγύησης με χρηματοοικονομικό ίδρυμα, τότε το ελάχιστο ποσό που θα θεωρηθεί για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (3), θα είναι το ποσό αυτό και ενημερώνει σχετικά το διοργανωτή.

(7) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αφερεγγυότητα του διοργανωτή είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερα αμυδρών κινδύνων οι οποίοι ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και ως εκ τούτου το διαθέσιμο ποσό της εγγύησης δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ταξιδιωτών, η ικανοποίηση των ταξιδιωτών αυτών γίνεται κατ’ αναλογία του ποσού των απαιτήσεών τους.

(8) Αφού τεθεί σε ισχύ η χρηματική εγγύηση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα, ο διοργανωτής προσκομίζει στο εγκεκριμένο σώμα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξή της και το ύψος αυτής.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εγκεκριμένο σώμα» σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία, σύνδεσμο, σύλλογο, ίδρυμα, ένωση ή σωματείο διοργανωτών ταξιδιών, πωλητών και ταξιδιωτικών πρακτόρων το οποίο έχει συσταθεί, εγγραφεί και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

(10) Οποιαδήποτε εταιρεία, σύνδεσμος, σύλλογος, ίδρυμα, ένωση ή σωματείο διοργανωτών ταξιδιών, πωλητών και ταξιδιωτικών πρακτόρων έχει συσταθεί, εγγραφεί και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου επιθυμεί να εγκριθεί ως εγκεκριμένο σώμα, ως αυτό αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (9), υποβάλλει στον Υπουργό σχετική αίτηση.

(11) Με την αίτηση προς τον Υπουργό, που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (10), ο αιτητής ενημερώνει για τις εσωτερικές διαδικασίες που προτίθεται να τηρεί προκειμένου να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού του ύψους της χρηματικής εγγύησης με χρηματοοικονομικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία πιθανό του ζητηθούν.

(12) Ο Υπουργός αφού εξετάσει τα στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) προβαίνει σε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Εγκρίνει τον αιτητή προκειμένου να ενεργεί ως εγκεκριμένο σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ή

(β) ενημερώνει τον αιτητή ότι θα πρέπει να πληροί τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις, τις οποίες ο Υπουργός θέτει, προκειμένου να ενεργεί ως εγκεκριμένο σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή

(γ) δεν εγκρίνει το ενδιαφερόμενο μέρος να ενεργεί ως εγκεκριμένο σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και

αφού αποφασίσει, ενημερώνει αναλόγως τον αιτητή για την απόφασή του.

(13) Ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε, με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακαλέσει την άδεια που έχει χορηγήσει σε οποιοδήποτε για να ενεργεί ως εγκεκριμένο σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία ότι:

(α) Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή

(β) δεν τηρεί τις εσωτερικές διαδικασίες που δεσμεύτηκε να τηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11), αφού πρώτα τον ενημερώσει γραπτώς αιτιολογώντας την απόφασή του.

(14) Σε περίπτωση που το εγκεκριμένο σώμα έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) τα οποία του έχει προσκομίσει ο διοργανωτής είναι αναληθή, παραποιημένα ή ελλιπή καταγγέλλει άμεσα το διοργανωτή στην Εντεταλμένη Υπηρεσία η οποία ερευνά την καταγγελία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Μέρους VIII.

(15) Το εγκεκριμένο σώμα, καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρηματική εγγύηση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα και κοινοποιεί τον κατάλογο αυτό στην Εντεταλμένη Υπηρεσία μόλις αυτός καταρτιστεί και κάθε φορά που αυτός τροποποιείται, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησής του.

(16) Το εγκεκριμένο σώμα δύναται να δίνει σε διοργανωτές την ευκαιρία να παρέχουν προστασία κατά της αφερεγγυότητας με άλλη διευθέτηση από αυτή που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (8), αφού αυτή η διευθέτηση έχει πρώτα εγκριθεί από τον Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (11) και (12).

Αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και διοικητική συνεργασία

19.-(1) Κάθε προστασία κατά της αφερεγγυότητας την οποία παρέχει διοργανωτής βάσει των κανόνων του κράτους μέλους εγκατάστασής του, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16.

(2) Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας διοργανωτή, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να ζητά διευκρινίσεις από το κράτος μέλος εγκατάστασης του διοργανωτή.

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία απαντά στα αιτήματα άλλων κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος και πολύπλοκου χαρακτήρα της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση μια πρώτη απάντηση δίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

(4) Για τη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία των διοργανωτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη, η Εντεταλμένη Υπηρεσία ορίζεται ως κεντρικό σημείο επαφής.

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία-

(α) Κοινοποιεί στα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου για προστασία κατά της αφερεγγυότητας, καθώς και την ταυτότητα της οντότητας ή των οντοτήτων που παρέχουν προστασία κατά της αφερεγγυότητας για συγκεκριμένους διοργανωτές εγκατεστημένους στη Δημοκρατία, και

(β) παρέχει αμοιβαία πρόσβαση στον κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι διοργανωτές που πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία κατά της αφερεγγυότητας οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, το κοινό έχει πρόσβαση σε κάθε τέτοιο κατάλογο, μεταξύ άλλων, μέσω του διαδικτύου.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας και την παροχή πληροφοριών για τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

20.-(1) Οι έμποροι όταν διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς παρέχουν εξασφάλιση για την επιστροφή όλων των ποσών που λαμβάνουν από τους ταξιδιώτες, εφόσον η ταξιδιωτική υπηρεσία που αποτελεί τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν εκτελείται λόγω αφερεγγυότητάς τους και σε περίπτωση που οι εν λόγω έμποροι είναι εκείνοι που ευθύνονται για τη μεταφορά των επιβατών, η εξασφάλιση καλύπτει επίσης και τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη· οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (11) του άρθρου 16 και των άρθρων 17 και 18 εφαρμόζονται αναλόγως.

(2)(α) Πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οιαδήποτε σύμβαση που οδηγεί σε συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, μεταξύ άλλων και όταν ο έμπορος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αλλά κατευθύνει με οιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία, αναφέρει κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο ότι ο ταξιδιώτης:

(i) δεν θα απολαύει κανενός από τα δικαιώματα που παρέχονται αποκλειστικά σε πακέτα που ο παρών Νόμος προβλέπει και ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δέουσα συμβατική εκτέλεση της δικής του υπηρεσίας, και

(ii) θα απολαύει της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(β) Ο έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό προκειμένου να συμμορφωθεί με το παρόν εδάφιο παρέχει στον ταξιδιώτη στοιχεία μέσω του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα II ή, στην περίπτωση που το συγκεκριμένο είδος συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν καλύπτεται από κανένα έντυπο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

(3) Σε περίπτωση που ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 11, καθώς και στις διατάξεις του Μέρους IV, σε σχέση με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.

(4) Εάν ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός είναι αποτέλεσμα της σύναψης σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού μεταξύ ταξιδιώτη και εμπόρου που δεν διευκολύνει την παροχή του συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού, ο εν λόγω έμπορος ενημερώνει τον έμπορο που διευκολύνει το συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

ΜΕΡΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές υποχρεώσεις του πωλητή σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης

21. Εφόσον ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, ο πωλητής που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος υπάγεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους διοργανωτές στις διατάξεις των Μερών IV και V, εκτός εάν ο πωλητής παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο διοργανωτής συμμορφώνεται με τις εν λόγω διατάξεις.

Ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων

22. Ο έμπορος ευθύνεται:

(α)Για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα του συστήματος κρατήσεων που καταλογίζονται σε αυτόν και,

(β) σε περίπτωση που ο έμπορος έχει συμφωνήσει να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν μέρος συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, για τα σφάλματα κατά τη διαδικασία κράτησης,

αλλά δεν ευθύνεται για τα σφάλματα κρατήσεων τα οποία καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή προκαλούνται από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Δικαίωμα αποζημίωσης

23. Σε περίπτωση που διοργανωτής καταβάλλει αποζημίωση, παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώνει τις λοιπές υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, διατηρεί το δικαίωμά του για οποιαδήποτε αποζημίωση από τυχόν τρίτους που συνέβαλαν στο συμβάν από το οποίο προέκυψε η ανάγκη αποζημίωσης, μείωσης των τιμών ή άλλες υποχρεώσεις.

Αναγκαστικός χαρακτήρας του παρόντος Νόμου

24.-(1) Δήλωση του διοργανωτή πακέτου ή εμπόρου που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ότι ενεργεί αποκλειστικά ως πάροχος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, ως μεσάζων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ότι ένα πακέτο ή ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός δεν συνιστά πακέτο ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, δεν απαλλάσσει τον εν λόγω διοργανωτή ή έμπορο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να παραιτηθούν των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο παρών Νόμος.

(3) Οποιαδήποτε συμβατική ρύθμιση ή δήλωση του ταξιδιώτη με την οποία, άμεσα ή έμμεσα, παραιτείται των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει στους ταξιδιώτες ή περιορίζονται τα δικαιώματα που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η οποία έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν είναι δεσμευτική για τον ταξιδιώτη.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για έρευνα και έλεγχο

25.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εξέταση μπορεί να αφορά περισσότερους εμπόρους, χωριστά ή από κοινού, του αυτού επαγγελματικού τομέα ή των ενώσεών τους που χρησιμοποιούν ή συνιστούν τη χρησιμοποίηση των ίδιων ή παρεμφερών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

(2)(α) Όταν τα υποβαλλόμενα παράπονα αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως -

(i) Το δημόσιο συμφέρον,

(ii) τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό,

(iii) τις επιπτώσεις σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού,

(iv) την προστασία του καταναλωτή, και

(v) το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβασή της σε συγκεκριμένη υπόθεση:

Νοείται ότι, αν η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει μη αναγκαία τη διερεύνηση παραπόνου βάσει των ανωτέρω, ενημερώνει σχετικά τον παραπονούμενο.

(β) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δεν εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Κατά τη διερεύνηση παράβασης, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία:

(α) Να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα από οποιεσδήποτε συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού και άλλα συναφή στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα του εμπόρου, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώρηση σχετικά με πιθανή παράβαση,

(β) να ζητεί από τον έμπορο να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται στην παροχή συγκεκριμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(γ) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την Εντεταλμένη Υπηρεσία

Παράλειψη παροχής πληροφοριών και παρακώλυση μέλους της Εντεταλμένης Υπηρεσίας

26.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που:

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, ή παρέχει σε μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, ή αρνείται να προσκομίσει στο μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, τα οποία το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000) ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

(3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27-

(α) Στον έμπορο, όταν δεν παραχωρεί σε αυτήν, σε τακτή προθεσμία, τα απαιτούμενα έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

Επιβολή διοικητικών προστίμων και έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος

27.-(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάσσει πρόσωπο, αναφορικά τόσο με υφιστάμενες όσο και μελλοντικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες, να τερματίσει άμεσα την παράβαση και να αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον, ή/και

(β) να διατάσσει πρόσωπο να προβεί σε λήψη διορθωτικών μέτρων που, κατά την κρίση της, αποκαθιστούν την παράνομη κατάσταση που δημιούργησε η παράβαση, ή/και

(γ) να δημοσιεύει ή να απαιτεί από πρόσωπο τη δημοσίευση απόφασής της, στο σύνολό της ή εν μέρει, με τη μορφή και τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο, ή/και

(δ) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου εργασιών του κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος ή πρόστιμο ύψους μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000):

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ή οργανισμό που κρίνεται ότι δεν έχει κύκλο εργασιών, για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται, ως βάση, αντί του κύκλου εργασιών, το πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου του ενεργητικού του:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ασφαλιστική εταιρεία, ως βάση για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου, χρησιμοποιείται, αντί του κύκλου εργασιών, η αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη χρηματικά ποσά δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, μετά την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση το διοικητικό πρόστιμο δε θα υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000), ή/και

(ε) να αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης από πρόσωπο, θα του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, ή/και

(στ) να ζητεί με αίτησή της προς το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 , την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον του εμπόρου που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από διοργανωτή ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα στη Δημοκρατία ή ο οποίος κατευθύνει με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία έχει εξουσία να διατάσσει τον τερματισμό των πωλήσεων ή την προσφορά πωλήσεων ή την κατεύθυνση με οποιοδήποτε μέσο τέτοιων δραστηριοτήτων προς τη Δημοκρατία από το εν λόγω πρόσωπο.

(3) Κατά τη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης από πρόσωπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη την οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι του ταξιδιώτη από ή εκ μέρους του εν λόγω προσώπου, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική του χρόνου και του τρόπου άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 26 και στις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

Επιβολή διοικητικών προστίμων και άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής

28.-(1) Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 26 και στις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται σε πρόσωπο , με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου σε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο εν λόγω πρόσωπο.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) H άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ή προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου.

(6) Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πρόστιμο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Έκδοση διαταγμάτων

29.-(1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει:

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, ή/και

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του δικαστηρίου μέτρων, προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η παράβαση, ή/και

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, ή/και

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(2) Οι διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, που εφαρμόζονται σχετικά με αιτήσεις έκδοσης διαταγμάτων σε πολιτικές υποθέσεις, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αναφορικά με τον τύπο, τη σύνταξη, την καταχώριση και την εκδίκαση της προβλεπόμενης στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 αίτησης.

Επίδοση απόφασης

30.-(1) Κάθε απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο:

(α) Με ιδιόχειρη παράδοση ή με την παράδοση της απόφασης στην προσήκουσα διεύθυνση ή με την αποστολή της απόφασης διά συστημένου ταχυδρομείου, ή

(β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ’ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο, ή

(γ) αν πρόκειται για ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) σ’ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περιπτώσεων:

(α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου,

(β) στην περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η προσήκουσα διεύθυνση είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής.

(3) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (2), το κεντρικό γραφείο ενός νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η οποία διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.

(4) Κατά την επίδοση της απόφασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμά του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28 και για το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διοικητικές αρχές, τεκμηρίωση ισχυρισμών

31. Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28, ο Υπουργός, δύναται:

(α) Να ζητά από τον έμπορο να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία , αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

Δικαίωμα προσφυγής από οργανισμούς

32.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον, δύνανται:

(α) Να καταγγείλουν οποιοδήποτε έμπορο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία,

(β) να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Εννομο συμφέρον δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχουν:

(α) Ταξιδιώτες που επηρεάζονται άμεσα από παράβαση του παρόντος Νόμου,

(β) νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει νόμου είτε του καταστατικού τους, θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την καταπολέμηση παραβάσεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οι ανταγωνιστές του καταγγελλόμενου προσώπου κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διατάγματος.

Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

33. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κοινοποιεί πληροφορίες περιλαμβανομένων των αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των πληροφοριών που κρίνονται ως απόρρητες, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των ταξιδιωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, κλπ. νομικών προσώπων

34. Όταν οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί εξαιτίας της επιδειχθείσας αμέλειας συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.

Έκδοση Κανονισμών

35. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ότι ρυθμίζονται με διαδικαστικούς κανόνες.

Ευθύνη

36. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διευθυντής και οι λειτουργοί της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οι αντιπρόσωποι και οποιοσδήποτε σύμβουλος αυτών, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας με αίτηση αποζημιώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον παρόντα Νόμο, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας.

Κατάργηση

37. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 έως 2008 καταργούνται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

38. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα ΙΙ.