Δικαίωμα προσφυγής από οργανισμούς

32.-(1) Πρόσωπα, τα οποία έχουν προς τούτο έννομο συμφέρον, δύνανται:

(α) Να καταγγείλουν οποιοδήποτε έμπορο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία,

(β) να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Εννομο συμφέρον δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχουν:

(α) Ταξιδιώτες που επηρεάζονται άμεσα από παράβαση του παρόντος Νόμου,

(β) νόμιμα συνεστημένοι οργανισμοί ή σύνδεσμοι που είτε δυνάμει νόμου είτε του καταστατικού τους, θεμελιώνουν επαρκώς έννομο συμφέρον για την καταπολέμηση παραβάσεων του παρόντος Νόμου·

(γ) οι ανταγωνιστές του καταγγελλόμενου προσώπου κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διατάγματος.