Διοικητικές αρχές, τεκμηρίωση ισχυρισμών

31. Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 28, ο Υπουργός, δύναται:

(α) Να ζητά από τον έμπορο να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία , αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.