Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών

33. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κοινοποιεί πληροφορίες περιλαμβανομένων των αποφάσεών της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των πληροφοριών που κρίνονται ως απόρρητες, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση ή την ενημέρωση των ταξιδιωτών, καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.