Αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και διοικητική συνεργασία

19.-(1) Κάθε προστασία κατά της αφερεγγυότητας την οποία παρέχει διοργανωτής βάσει των κανόνων του κράτους μέλους εγκατάστασής του, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16.

(2) Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας διοργανωτή, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να ζητά διευκρινίσεις από το κράτος μέλος εγκατάστασης του διοργανωτή.

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία απαντά στα αιτήματα άλλων κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος και πολύπλοκου χαρακτήρα της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση μια πρώτη απάντηση δίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

(4) Για τη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία των διοργανωτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη, η Εντεταλμένη Υπηρεσία ορίζεται ως κεντρικό σημείο επαφής.

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία-

(α) Κοινοποιεί στα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου για προστασία κατά της αφερεγγυότητας, καθώς και την ταυτότητα της οντότητας ή των οντοτήτων που παρέχουν προστασία κατά της αφερεγγυότητας για συγκεκριμένους διοργανωτές εγκατεστημένους στη Δημοκρατία, και

(β) παρέχει αμοιβαία πρόσβαση στον κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι διοργανωτές που πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία κατά της αφερεγγυότητας οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, το κοινό έχει πρόσβαση σε κάθε τέτοιο κατάλογο, μεταξύ άλλων, μέσω του διαδικτύου.