Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας και την παροχή πληροφοριών για τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

20.-(1) Οι έμποροι όταν διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς παρέχουν εξασφάλιση για την επιστροφή όλων των ποσών που λαμβάνουν από τους ταξιδιώτες, εφόσον η ταξιδιωτική υπηρεσία που αποτελεί τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν εκτελείται λόγω αφερεγγυότητάς τους και σε περίπτωση που οι εν λόγω έμποροι είναι εκείνοι που ευθύνονται για τη μεταφορά των επιβατών, η εξασφάλιση καλύπτει επίσης και τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη· οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (11) του άρθρου 16 και των άρθρων 17 και 18 εφαρμόζονται αναλόγως.

(2)(α) Πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οιαδήποτε σύμβαση που οδηγεί σε συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, μεταξύ άλλων και όταν ο έμπορος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αλλά κατευθύνει με οιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία, αναφέρει κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο ότι ο ταξιδιώτης:

(i) δεν θα απολαύει κανενός από τα δικαιώματα που παρέχονται αποκλειστικά σε πακέτα που ο παρών Νόμος προβλέπει και ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δέουσα συμβατική εκτέλεση της δικής του υπηρεσίας, και

(ii) θα απολαύει της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(β) Ο έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό προκειμένου να συμμορφωθεί με το παρόν εδάφιο παρέχει στον ταξιδιώτη στοιχεία μέσω του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα II ή, στην περίπτωση που το συγκεκριμένο είδος συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν καλύπτεται από κανένα έντυπο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

(3) Σε περίπτωση που ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 11, καθώς και στις διατάξεις του Μέρους IV, σε σχέση με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.

(4) Εάν ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός είναι αποτέλεσμα της σύναψης σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού μεταξύ ταξιδιώτη και εμπόρου που δεν διευκολύνει την παροχή του συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού, ο εν λόγω έμπορος ενημερώνει τον έμπορο που διευκολύνει το συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.