Αποτελεσματικότητα και πεδίο εφαρμογής της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας

16.-(1) Διοργανωτής που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας:

(α) Παρέχει εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας του διοργανωτή, και

(β) εφόσον η μεταφορά επιβατών περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, παρέχει επίσης εξασφάλιση για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό προσφέρεται η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αφερέγγυος θεωρείται ο διοργανωτής ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τις οποίες δεσμεύτηκε να εκτελέσει συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με ταξιδιώτη.

(2) Διοργανωτής ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα στη Δημοκρατία ή ο οποίος κατευθύνει με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία υποχρεούται να παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(3) Η εγγύηση που αναφέρεται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι αποτελεσματική και καλύπτει τις ευλόγως προβλέψιμες δαπάνες, όπως τα ποσά των πληρωμών που καταβλήθηκαν από ή για λογαριασμό των ταξιδιωτών αναφορικά με πακέτα, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της περιόδου μεταξύ της είσπραξης των προκαταβολών και των τελικών πληρωμών και της ολοκλήρωσης των πακέτων καθώς και του εκτιμώμενου κόστους των επαναπατρισμών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

(4) Η εγγύηση εξαρτάται από παράγοντες, όπως:

(α) Το είδος των πωληθέντων πακέτων, περιλαμβανομένου του μέσου μεταφοράς,

(β) τον ταξιδιωτικό προορισμό,

(γ) τους νομικούς περιορισμούς ή τις δεσμεύσεις του διοργανωτή σε ό,τι αφορά τα ποσά των προπληρωμών που μπορεί να δεχθεί, και

(δ) τη χρονική στιγμή της πραγματοποίησής τους πριν από την έναρξη του πακέτου.

(5) Ο διοργανωτής προσαρμόζει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας σε περίπτωση αυξημένων κινδύνων, μεταξύ άλλων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των πωλήσεων πακέτων.

(6) Προκειμένου να θεωρείται αποτελεσματική η προστασία κατά της αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), πρέπει να πληρείται μια τουλάχιστον από τις διευθετήσεις που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18.

(7) Οι ταξιδιώτες ωφελούνται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή ανεξάρτητα από τον τόπο της κατοικίας τους, τον τόπο της αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του πακέτου, καθώς και ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

(8) Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμη αμέσως στις περιπτώσεις που, συνεπεία των προβλημάτων ρευστότητας του διοργανωτή, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες:

(α) Δεν εκτελούνται ή

(β) δεν θα εκτελεστούν ή

(γ) θα εκτελεστούν μερικώς ή

(δ) σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών απαιτούν από τους ταξιδιώτες να πληρώσουν για τις υπηρεσίες αυτές.

(9) Όταν η εκτέλεση του πακέτου επηρεάζεται από την αφερεγγυότητα του διοργανωτή, η εγγύηση ενεργοποιείται χωρίς επιβάρυνση του ταξιδιώτη για να διασφαλιστούν οι επαναπατρισμοί και, εφόσον είναι αναγκαίο, για τη χρηματοδότηση της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό.

(10) Για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές πραγματοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.