Υποχρέωση παροχής βοήθειας

15.-(1) Ο διοργανωτής παρέχει κατάλληλη συνδρομή ή βοήθεια, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 12, ιδίως δε με τους εξής τρόπους:

(α) Με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, και

(β) με την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών.

(2) Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογη χρέωση για τη συνδρομή που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση του ταξιδιώτη ή λόγω αμέλειας του ταξιδιώτη:

Νοείται ότι, η χρέωση που αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το πραγματικό κόστος που επωμίστηκε ο διοργανωτής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς εξακρίβωσης του πραγματικού κόστους ο διοργανωτής διατηρεί απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.