Προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας

17.-(1) Ο διοργανωτής συνάπτει ασφάλεια που καλύπτεται από ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια με αδειούχο ασφαλιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

(2) Ο διοργανωτής διασφαλίζει ότι αποτελεί όρο κάθε σύμβασης με τον ταξιδιώτη ότι ο ταξιδιώτης αποκομίζει το όφελος του συμβολαίου του τύπου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) σε περίπτωση που αυτός καθίσταται αφερέγγυος.

(3) Η μέγιστη διάρκεια του ασφαλιστικού συμβολαίου, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(4) Διοργανωτής ο οποίος επιλέγει να παράσχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας με σύναψη ασφάλειας, υποχρεούται να προσκομίζει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία σύναψής του.

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει το ασφαλιστικό συμβόλαιο και τυχόν άλλα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από το διοργανωτή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ασφαλιστικό συμβόλαιο ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 16:

Νοείται ότι, εάν κατά την εξέταση η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει ότι το ασφαλιστικό συμβόλαιο δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 ενημερώνει σχετικά το διοργανωτή, ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για τη διόρθωσή του.