Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για έρευνα και έλεγχο

25.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εξέταση μπορεί να αφορά περισσότερους εμπόρους, χωριστά ή από κοινού, του αυτού επαγγελματικού τομέα ή των ενώσεών τους που χρησιμοποιούν ή συνιστούν τη χρησιμοποίηση των ίδιων ή παρεμφερών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

(2)(α) Όταν τα υποβαλλόμενα παράπονα αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησής τους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως -

(i) Το δημόσιο συμφέρον,

(ii) τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό,

(iii) τις επιπτώσεις σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού,

(iv) την προστασία του καταναλωτή, και

(v) το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβασή της σε συγκεκριμένη υπόθεση:

Νοείται ότι, αν η Εντεταλμένη Υπηρεσία κρίνει μη αναγκαία τη διερεύνηση παραπόνου βάσει των ανωτέρω, ενημερώνει σχετικά τον παραπονούμενο.

(β) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δεν εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Κατά τη διερεύνηση παράβασης, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία:

(α) Να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα από οποιεσδήποτε συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού και άλλα συναφή στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα του εμπόρου, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώρηση σχετικά με πιθανή παράβαση,

(β) να ζητεί από τον έμπορο να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται στην παροχή συγκεκριμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπόρου και των λοιπών επηρεαζόμενων, και

(γ) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την Εντεταλμένη Υπηρεσία