Παράλειψη παροχής πληροφοριών και παρακώλυση μέλους της Εντεταλμένης Υπηρεσίας

26.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που:

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, ή παρέχει σε μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, ή αρνείται να προσκομίσει στο μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της στοιχεία, έγγραφα ή λοιπές πληροφορίες, τα οποία το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000) ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

(3) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27-

(α) Στον έμπορο, όταν δεν παραχωρεί σε αυτήν, σε τακτή προθεσμία, τα απαιτούμενα έγγραφα ή τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με διαταγή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

(4) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.