Επιβολή διοικητικών προστίμων και έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος

27.-(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάσσει πρόσωπο, αναφορικά τόσο με υφιστάμενες όσο και μελλοντικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες, να τερματίσει άμεσα την παράβαση και να αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον, ή/και

(β) να διατάσσει πρόσωπο να προβεί σε λήψη διορθωτικών μέτρων που, κατά την κρίση της, αποκαθιστούν την παράνομη κατάσταση που δημιούργησε η παράβαση, ή/και

(γ) να δημοσιεύει ή να απαιτεί από πρόσωπο τη δημοσίευση απόφασής της, στο σύνολό της ή εν μέρει, με τη μορφή και τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο, ή/και

(δ) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου εργασιών του κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος ή πρόστιμο ύψους μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000):

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ή οργανισμό που κρίνεται ότι δεν έχει κύκλο εργασιών, για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου χρησιμοποιείται, ως βάση, αντί του κύκλου εργασιών, το πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου του ενεργητικού του:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με ασφαλιστική εταιρεία, ως βάση για τον υπολογισμό του πιο πάνω διοικητικού προστίμου, χρησιμοποιείται, αντί του κύκλου εργασιών, η αξία των κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη χρηματικά ποσά δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εισπραχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, μετά την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση το διοικητικό πρόστιμο δε θα υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000), ή/και

(ε) να αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης από πρόσωπο, θα του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, ή/και

(στ) να ζητεί με αίτησή της προς το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 , την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον του εμπόρου που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διερεύνηση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από διοργανωτή ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα στη Δημοκρατία ή ο οποίος κατευθύνει με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς τη Δημοκρατία έχει εξουσία να διατάσσει τον τερματισμό των πωλήσεων ή την προσφορά πωλήσεων ή την κατεύθυνση με οποιοδήποτε μέσο τέτοιων δραστηριοτήτων προς τη Δημοκρατία από το εν λόγω πρόσωπο.

(3) Κατά τη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης από πρόσωπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη την οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι του ταξιδιώτη από ή εκ μέρους του εν λόγω προσώπου, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική του χρόνου και του τρόπου άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση με την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 26 και στις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.