Επιβολή διοικητικών προστίμων και άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής

28.-(1) Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 26 και στις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27 διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται σε πρόσωπο , με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου σε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο εν λόγω πρόσωπο.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) H άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ή προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου.

(6) Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πρόστιμο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.