Κατάργηση

37. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 έως 2008 καταργούνται.