Ευθύνη

36. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διευθυντής και οι λειτουργοί της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οι αντιπρόσωποι και οποιοσδήποτε σύμβουλος αυτών, σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας με αίτηση αποζημιώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους κατά τον παρόντα Νόμο, δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας.