Δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

5.-(1) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και δεν τροποποιούνται, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνήσουν διαφορετικά.

(2) Ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής κοινοποιούν κάθε αλλαγή των πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Όταν ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για πληροφόρηση σχετικά με πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο ταξιδιώτης δεν καταβάλλει τις εν λόγω χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλο κόστος.