Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης

4.-(1) O διοργανωτής και, όταν το πακέτο πωλείται μέσω πωλητή, ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη τις σχετικές, ανάλογα με την περίπτωση, τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του σχετικού εντύπου που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α ή Β ή Γ του Παραρτήματος Ι, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά και, εφόσον αφορούν το πακέτο, παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήτοι:

(i) Ο ταξιδιωτικός προορισμός ή οι προορισμοί, το δρομολόγιο και οι περιόδοι παραμονής, με ημερομηνίες, καθώς και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνουν, εφόσον περιλαμβάνεται παροχή καταλύματος,

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, οι τόποι, οι ημερομηνίες και οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής, η διάρκεια και οι ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ώρα, ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής ενημερώνουν τον ταξιδιώτη σχετικά με την κατά προσέγγιση ώρα αναχώρησης και επιστροφής,

(iii) ο τόπος, τα κύρια χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, η τουριστική κατηγορία του καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού,

(iv) τα παρεχόμενα γεύματα,

(v) οι επισκέψεις, η εκδρομή ή οι εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου,

(vi) το κατά προσέγγιση μέγεθος της ομάδας, όπου αυτό είναι δυνατό, και σε περίπτωση που δεν είναι εμφανές υπό τις περιστάσεις, το κατά πόσο οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία παρέχεται στον ταξιδιώτη στο πλαίσιο ομάδας,

(vii) η γλώσσα στην οποία θα εκτελεστούν οι εν λόγω υπηρεσίες, εάν η ωφέλεια των ταξιδιωτών από άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία, και

(viii) οι ακριβείς πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού ή των διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ταξιδιώτη, εάν το ταξίδι ή οι διακοπές είναι γενικώς κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

(β) την εμπορική επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του διοργανωτή και, ανάλογα με την περίπτωση, του πωλητή, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(γ) τη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις και άλλο κόστος ή, σε περίπτωση που το κόστος αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό να υπολογιστεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ένδειξη του είδους του τυχόν πρόσθετου κόστους το οποίο ο ταξιδιώτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει επιπλέον,

(δ) τους τρόπους πληρωμής, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού ή ποσοστού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή του υπολοίπου, ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη,

(ε) τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου, καθώς και την προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 11, πριν από την έναρξη του πακέτου για την πιθανή καταγγελία της σύμβασης, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει επιτευχθεί,

(στ) γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατά προσέγγιση περιόδων για την απόκτηση θεωρήσεων και των πληροφοριών σχετικά με τις υγειονομικές διατυπώσεις της χώρας προορισμού,

(ζ) ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι κατάλληλης χρέωσης καταγγελίας ή, κατά περίπτωση, της τυποποιημένης χρέωσης καταγγελίας που ζητείται από το διοργανωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11,

(η) πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει το κόστος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ταξιδιώτη ή το κόστος της βοήθειας, περιλαμβανομένου του επαναπατρισμού του, σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή θανάτου.

(2) Για τις συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού που συνάπτονται τηλεφωνικά, ο διοργανωτής, και, κατά περίπτωση, ο πωλητής παρέχει στον ταξιδιώτη τις τυποποιημένες πληροφορίες του Μέρους Β του Παραρτήματος I και την ενημέρωση που αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1).

(3) Αναφορικά με τα πακέτα, όπως αυτά καθορίζονται στον ορισμό του όρου «πακέτο», ο διοργανωτής και ο έμπορος προς τους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα εξασφαλίζουν την παροχή, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1), στο μέτρο που αφορούν τις αντίστοιχες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν και ο διοργανωτής παρέχει ταυτόχρονα, τις τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του εντύπου που καθορίζεται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι.

(4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και όταν αυτές παρέχονται γραπτώς είναι ευανάγνωστες.