Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με τα πακέτα που προσφέρονται προς πώληση ή πωλούνται από εμπόρους σε ταξιδιώτες και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς από εμπόρους για ταξιδιώτες.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται:

(α) Στα πακέτα και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση,

(β) στα πακέτα που προσφέρονται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που πραγματοποιούνται περιστασιακά και επί μη κερδοσκοπικής βάσης και μόνο σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών,

(γ) στα πακέτα και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει γενικής συμφωνίας για το διακανονισμό επαγγελματικού ταξιδιού μεταξύ εμπόρου και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ενεργεί για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του δικαίου των συμβάσεων και, ιδίως, των κανόνων εγκυρότητας, διαμόρφωσης ή αποτελέσματος μιας σύμβασης, στο βαθμό που στις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν περιλαμβάνονται γενικές έννοιες του δικαίου των συμβάσεων.