Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδειούχος ασφαλιστής» σημαίνει τον ασφαλιστή ο οποίος κατέχει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις» σημαίνει τις καταστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του μέρους που επικαλείται τέτοια κατάσταση, και οι συνέπειες της οποίας δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα:

Νοείται ότι ενδεικτικά, τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι πόλεμος, άλλα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία, σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, όπως η εκδήλωση κρουσμάτων σοβαρής ασθένειας ή φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμοί ή ακραίες καιρικές συνθήκες·

«ανήλικοι» σημαίνει πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διοργανωτής» σημαίνει τον έμπορο που συνδυάζει και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου εμπόρου είτε από κοινού με άλλον έμπορο ή ο έμπορος ο οποίος διαβιβάζει τα στοιχεία του ταξιδιώτη σε άλλον έμπορο σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “πακέτο”·

«εγκατάσταση» σημαίνει την εγκατάσταση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου ·

«έλλειψη συμμόρφωσης» σημαίνει τη μη εκτέλεση ή τη πλημμελή εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε πακέτο·

«έμπορος» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ανεξαρτήτως αν ενεργεί υπό την ιδιότητα του διοργανωτή, πωλητή, εμπόρου που διευκολύνει το συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή του παρόχου ταξιδιωτικής υπηρεσίας·

«έναρξη του πακέτου» σημαίνει την αρχή εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«επαναπατρισμός» σημαίνει την επιστροφή των ταξιδιωτών στον τόπο αναχώρησης ή σ’ άλλον τόπο που συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«πακέτο» ή «οργανωμένο ταξίδι» σημαίνει το συνδυασμό τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν-

(α) οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο, ακόμη και κατόπιν αιτήματος ή σύμφωνα με την επιλογή του ταξιδιώτη, πριν από τη σύναψη ενιαίας σύμβασης που περιλαμβάνει όλες τις εν λόγω υπηρεσίες· ή

(β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αυτές-

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει,

(ii) προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή,

(iii) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» ή με παρεμφερή όρο,

(iv) συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή

(v) αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης στο διαδίκτυο όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση σ’ άλλον έμπορο ή εμπόρους και μια σύμβαση με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Νοείται ότι ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπου μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”, συνδυάζεται με μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στον ίδιο ορισμό, δεν αποτελεί πακέτο εφόσον οι τελευταίες αυτές υπηρεσίες:

(α) Δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της αξίας του συνδυασμού, δηλαδή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του συνδυασμού, και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού· ή

(β) επιλέγονται και αγοράζονται μόνον αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”·

«πωλητής» σημαίνει τον έμπορο εκτός από το διοργανωτή ο οποίος πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα που συνδυάζονται από διοργανωτή·

«σημείο πώλησης» σημαίνει οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης, είτε κινητό είτε ακίνητο, ή διαδικτυακό τόπο λιανικής πώλησης ή παρόμοιο διαδικτυακό μέσο πώλησης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι διαδικτυακοί τόποι λιανικής πώλησης ή τα διαδικτυακά μέσα πώλησης παρουσιάζονται στους ταξιδιώτες ως ένα μόνο μέσο, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής υπηρεσίας·

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει στον ταξιδιώτη ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σ’ αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

«σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού» σημαίνει τη σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει χωριστών συμβάσεων, όλες οι συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1991 στο Οπόρτο, όπως αυτή προσαρμόστηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:

(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες· ή

(β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

Νοείται ότι όταν αγοράζεται μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”, και μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στον ίδιο ορισμό ταξιδιωτική υπηρεσία, δεν αποτελούν έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό εφόσον οι τελευταίες υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της συνολικής αξίας των υπηρεσιών, δηλαδή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της αξίας του συνδυασμού, και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή των διακοπών·

«ταξιδιώτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση που εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή έχει δικαίωμα να ταξιδέψει βάσει μιας τέτοιας σύμβασης·

«ταξιδιωτική υπηρεσία» σημαίνει:

(α) τη μεταφορά επιβατών·

(β) την παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας·

(γ) την ενοικίαση -

(i) αυτοκινήτων ή/και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά την έννοια των προνοιών της παραγράφου 1 του Κανονισμού 2 των Περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες M, N, D), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών, ή

(ii) μοτοσικλετών που απαιτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Α σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών ·

(δ) τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της ταξιδιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την έννοια του ορισμού του όρου “ταξιδιωτική υπηρεσία”·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστικό μεσολαβητή, ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή άλλο ίδρυμα, επιχείρηση ή οντότητα με κύρια δραστηριότητα παρόμοιου χαρακτήρα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβε άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή που λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(2) Στον παρόντα Νόμο, η αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή της Δημοκρατίας, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.