Περιεχόμενο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται πριν από την έναρξη του πακέτου

6.-(1) Οι διοργανωτές και κατά περίπτωση οι πωλητές συντάσσουν τις συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών σε απλή και κατανοητή γλώσσα και, εάν αυτές έχουν συνταχθεί εγγράφως, είναι ευανάγνωστες και κατά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού ή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά από αυτήν, ο διοργανωτής ή ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε σταθερό μέσο.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ζητήσει και ο διοργανωτής και ο πωλητής κατά περίπτωση παραδίδουν σε αυτόν αντίγραφο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε έντυπη μορφή, αν αυτή έχει συναφθεί με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών.

(3) Αναφορικά με τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου, παρέχεται αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο ταξιδιώτης, σε άλλο σταθερό μέσο.

(4) Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή η επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού περιγράφει το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε ο διοργανωτής,

(β) ενημέρωση για το ότι ο διοργανωτής-

(i) είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, και

(ii) έχει υποχρέωση να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15,

(γ) το όνομα της οντότητας που παρέχει προστασία κατά της αφερεγγυότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής της διεύθυνσης, και, όπου απαιτείται, το όνομα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της,

(δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ενός σημείου επαφής ή μιας άλλης υπηρεσίας που επιτρέπει στον ταξιδιώτη να επικοινωνήσει με το διοργανωτή γρήγορα και αποτελεσματικά, να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας του ταξιδιώτη ή να διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά την εκτέλεση του πακέτου,

(ε) ενημέρωση για το ότι ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 12,

(στ) πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο παραμονής του ανηλίκου όταν ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες στη Δημοκρατία διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου και, κατά περίπτωση, σχετικά με το φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος καλύπτει τον έμπορο και με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013,

(η) πληροφορίες για το δικαίωμα του ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Αναφορικά με τα πακέτα όπως ορίζονται στον ορισμό του όρου “πακέτο”, ο έμπορος στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα ενημερώνει το διοργανωτή για τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού η οποία καταλήγει στη δημιουργία ενός πακέτου και παρέχει στο διοργανωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ως διοργανωτή· όταν ο διοργανωτής πληροφορηθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα πακέτο, διαβιβάζει στον ταξιδιώτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 σε σταθερό μέσο.

(6) Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

(7) Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δίδει στον ταξιδιώτη τις απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης.