Καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

11.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποτεδήποτε πριν από την έναρξη του πακέτου, και σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να του ζητηθεί η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας στο διοργανωτή· η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας της σύμβασης, με βάση το χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου και την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας, το ποσό της χρέωσης καταγγελίας αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον την εξοικονόμηση κόστους και τα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής αιτιολογεί το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ’ αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

(3) Ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση, εάν:

(α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τάσσεται σ’ αυτή αλλά όχι αργότερα από:

(i) είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) ημέρες,

(ii) επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο (2) και έξι (6) ημερών,

(iii) σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο (2) ημέρες, ή

(β) δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της εν λόγω σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

(4) Ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές των ποσών που έχουν καταβληθεί από τον ταξιδιώτη και που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ή, σ’ ότι αφορά τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.