Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

10.-(1) Πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους οργανωμένου ταξιδιού εκτός της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, εκτός εάν:

(α) ο διοργανωτής έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα αυτό στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, και

(β) η μεταβολή είναι ασήμαντη, και

(γ) ο διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τη μεταβολή με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

(2) Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις ειδικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 6, ή προτείνει να αυξήσει την τιμή του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατόν (8%) σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο ταξιδιώτης δύναται εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο διοργανωτής:

(α) Να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση, ή

(β) να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας:

Νοείται ότι, εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο εφόσον αυτό προσφέρεται από το διοργανωτή, εάν είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας.

(3) Ο διοργανωτής ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και σε σταθερό μέσο, σχετικά με-

(α) Τις προτεινόμενες αλλαγές που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), τις επιπτώσεις τους στην τιμή του πακέτου,

(β) την εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει το διοργανωτή για την απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),

(γ) τις συνέπειες εάν ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και

(δ) κατά περίπτωση, το υπαλλακτικό προσφερόμενο πακέτο και την τιμή του.

(4) Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ή στο υπαλλακτικό πακέτο που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) έχουν ως αποτέλεσμα πακέτο χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη το εν λόγω πακέτο σε ανάλογα μειωμένη τιμή και ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής.

(5) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και αν ο ταξιδιώτης δεν δεχθεί υπαλλακτικό πακέτο, ο διοργανωτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 13.