Μείωση της τιμής και αποζημίωση

13.-(1) Ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής για οποιαδήποτε περίοδο έλλειψης συμμόρφωσης, εκτός εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης καταλογίζεται στον ταξιδιώτη.

(2) Ο ταξιδιώτης δικαιούται να λάβει κατάλληλη αποζημίωση από το διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης και η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης:

(α) Καταλογίζεται στον ταξιδιώτη ή

(β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή

(γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

(4)(α) Στο βαθμό που διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ένωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή περιορίζουν την έκταση της αποζημίωσης ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση από πάροχο που εκτελεί ταξιδιωτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε πακέτο, οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για το διοργανωτή.

(β) Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για σωματική βλάβη ή ζημιά που προκαλείται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και η αποζημίωση αυτή δεν ανέρχεται σε ποσό λιγότερο από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του πακέτου.

(5) Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης της τιμής βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών βάσει των προνοιών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011, καθώς και βάσει διεθνών συμβάσεων:

Νοείται ότι, οι ταξιδιώτες δικαιούνται να προβάλουν αξιώσεις βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και βάσει των εν λόγω κανονισμών και διεθνών συμβάσεων, και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι εν λόγω κανονισμοί και οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συμψηφίζονται προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρ το δέον αποζημίωση.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η περίοδος παραγραφής για την υποβολή των αξιώσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη.