Εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη

8.-(1) Ο ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα το διοργανωτή σε σταθερό μέσο και πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση:

Νοείται ότι, ειδοποίηση που δίνεται το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου θεωρείται σε κάθε περίπτωση εύλογη.

(2) Ο ταξιδιώτης που εκχωρεί τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και για ολόκληρη την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση ο δε διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης· οι εν λόγω δαπάνες είναι εύλογες και δεν υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που βαρύνει το διοργανωτή λόγω της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

(3) Ο διοργανωτής προσκομίζει στον ταξιδιώτη που εκχωρεί την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποδεικτικά στοιχεία για τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.