Δικαίωμα αποζημίωσης

23. Σε περίπτωση που διοργανωτής καταβάλλει αποζημίωση, παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώνει τις λοιπές υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, διατηρεί το δικαίωμά του για οποιαδήποτε αποζημίωση από τυχόν τρίτους που συνέβαλαν στο συμβάν από το οποίο προέκυψε η ανάγκη αποζημίωσης, μείωσης των τιμών ή άλλες υποχρεώσεις.