Προοίμιο

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άδεια τεχνίτη οχημάτων» σημαίνει άδεια τεχνίτη οχημάτων που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου˙

«αδειούχος τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται άδεια τεχνίτη οχημάτων σε μια ή περισσότερες ειδικότητες˙

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γενικά ή ειδικά για το σκοπό αυτό από τον ίδιο˙

«βεβαίωση κατάρτισης» σημαίνει βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Πρόγραμμα Κατάρτισης για Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου από Συστήματα Κλιματισμού Οχημάτων) Διατάγματος το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αρίθ. 307/2008 ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί από αρμόδιο όργανο άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αρίθ.307/2008 και έχει τύχει αναγνώρισης από την αρμόδια αρχή∙

«βοηθός τεχνίτη» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί εργασίες σε σχέση με τη συντήρηση και/ή επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος και/ή την εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης υπό την επίβλεψη και ευθύνη αδειούχου τεχνίτη οχημάτων∙

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και για την ελεύθερη  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Οχημάτων» σημαίνει τη δήλωση που γίνεται από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων σε έντυπο που ετοιμάζεται από την αρμόδια αρχή με την οποία βεβαιώνει την πρακτική άσκηση βοηθού τεχνίτη υπό την επίβλεψη του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων∙

«ειδικότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου˙

«εκπαιδευτικός οργανισμός» σημαίνει νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για σκοπούς εξουσιοδότησης για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και για τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης∙

«εκπαιδευτικό πρόγραμμα» σημαίνει πρόγραμμα που προσφέρεται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό για σκοπούς χορήγησης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης και το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14∙

«εξάρτημα» σημαίνει διάταξη που αποτελεί ή προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος, το οποίο χρειάζεται για την ασφαλή ή ορθή λειτουργία του οχήματος ή του οποίου η λειτουργία ως μέρους του οχήματος δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς την ασφαλή ή ορθή λειτουργία του, όπως ένας προβολέας, φρένα ή εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών και περιλαμβάνει κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα και χωριστή τεχνική μονάδα, όπως αυτά ορίζονται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο˙

«εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 ασκούσε επάγγελμα της ειδικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των τεχνιτών συστημάτων υγραεριοκίνησης·

«εξέταση» σημαίνει εξέταση που διενεργείται βάσει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου˙

«εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός» σημαίνει εκπαιδευτικό οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται με σχετικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14·

«Ευρωπαϊκός Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου˙

«όχημα» σημαίνει μoτoπoδήλατo και μοτοσικλέτα, περιλαμβανομένου τετράκυκλου και τρίκυκλου, καθώς και όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο˙

«πείρα» σημαίνει τις ειδικές γνώσεις και εμπειρίες που κατέχει φυσικό πρόσωπο από την εκτέλεση εργασιών σχετικών με κάθε συγκεκριμένη ειδικότητα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες αποκτήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του και μετά την συμπλήρωση του τίτλου εκπαίδευσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικού προσόντος που απαιτείται για σκοπούς χορήγησης άδειας τεχνίτη οχημάτων δυνάμει του άρθρου 5∙

«πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης» σημαίνει πιστοποιητικό που χορηγείται από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό σε πρόσωπα μετά από παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και επιτυχία σε εξέταση·

«πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης» σημαίνει πιστοποιητικό που χορηγείται από κατασκευαστή συστήματος μετά από εκπαίδευση στην εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συγκεκριμένου συστήματος και πληροί τις απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14·

«πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού» σημαίνει πιστοποιητικό που  χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε εκπαιδευτικό οργανισμό∙

«πρακτική άσκηση» σημαίνει την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων από βοηθό τεχνίτη για την απόκτηση ειδικών γνώσεων και εμπειριών σε συγκεκριμένη ειδικότητα υπό την επίβλεψη αδειούχου τεχνίτη οχημάτων στην ίδια ειδικότητα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του και μετά την απόκτηση τίτλου εκπαίδευσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικού προσόντος που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας τεχνίτη οχημάτων∙

«σύστημα υγραεριοκίνησης» σημαίνει ειδικό σύστημα υγραερίων (LPG) εκ των υστέρων τοποθέτησης, που εγκαθίσταται σε μηχανοκίνητο όχημα με στόχο τη χρήση υγραερίων στο σύστημα πρόωσής του·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων

3. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος, καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται ΅όνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων της σχετικής ειδικότητας:

Νοείται ότι, αδειούχος τεχνίτης οχημάτων με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης δύναται να εγκαθιστά, συντηρεί και επιδιορθώνει συστήματα υγραεριοκίνησης για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και τα οποία αναγράφονται στην ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκινήτων οχημάτων γίνεται μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει βεβαίωση κατάρτισης.

Αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων

4.-(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων σε μια ή περισσότερες ειδικότητες

(1Α) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του   περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου.

(2) Η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων συνοδεύεται από:

(α) αποδεικτικά στοιχεία τίτλων εκπαίδευσης ή πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, όπως αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών, διπλωμάτων ή πτυχίων∙

(β) αποδεικτικά στοιχεία πρακτικής άσκησης ή πείρας για κάθε ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση προς υποστήριξη αυτής όπως Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από κρατική υπηρεσία:

Νοείται ότι, στα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται για σκοπούς τεκμηρίωσης της πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβάνεται και συμπληρωμένη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Οχημάτων, η οποία αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται υπόψη νοουμένου ότι με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τόσο ο βοηθός τεχνίτης όσο και ο αδειοδοτημένος τεχνίτης οχημάτων που τον επιβλέπει εργάζονταν στη ίδια εταιρεία ή είχαν εργασιακή σχέση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή πείρας για σκοπούς χορήγησης άδειας και εφόσον ικανοποιηθεί η αρμόδια αρχή, δύναται να συντρέχει για τις ακόλουθες ομάδες ειδικοτήτων-

(A) Ομάδα Α:

(i) ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,

(ii) τεχνίτης κλιματισμού αυτοκινήτων, και

(iii) τεχνίτης οργάνων∙

(Β) Ομάδα Β:

(i) μηχανικός αυτοκινήτων,

(ii)  μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών,

(iii) τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων,

(iv) τεχνίτης κλιματισμού αυτοκινήτων,

(v) τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων, και

(vi) τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ)∙

(Γ) Ομάδα Γ:

(i) τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός), και

(ii) τεχνίτης βαφής∙

(Δ) Ομάδα Δ:

(i) τεχνίτης ελαστικών, και

(ii) τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης.

(γ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις,

(δ) αν απαιτείται, με βάση το άρθρο 5 πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης καθώς και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Πέμπτου Πίνακα,

(ε) απόδειξη πληρωμής τέλους πενήντα ευρώ (€ 50,00) για εξέταση της αίτησης για κάθε ειδικότητα και

(στ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

(ζ) πιστό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπού∙ και

(η) βεβαίωση κατάρτισης, εάν η αίτηση αφορά στην έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη κλιματισμού αυτοκινήτων και ο αιτητής κατέχει άδεια τεχνίτη οχημάτων σε άλλη ειδικότητα.

(3) Εφόσον ο αιτητής δεν κατέχει άδεια σε άλλη ειδικότητα, η αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του  κλιματισμού αυτοκινήτων συνοδεύεται και από αίτηση για έκδοση βεβαίωσης κατάρτισης, η έκδοση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας τεχνίτη οχημάτων.

(4)Για την προσθήκη επιπλέον συστήματος ή συστημάτων υγραεριοκίνησης σε υφιστάμενη άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία, ΅ε την καταβολή τέλους τριανταπέντε ευρώ (€35,00), εξετάζει την αίτησή του.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας τεχνίτη οχημάτων

5. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 6 και 9Α αντίστοιχα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 και του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η αρμόδια αρχή χορηγεί-

(α) άδεια τεχνίτη οχημάτων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρωμένο το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

(β) πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού, εφόσον ο εκπαιδευτικός οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14:

Νοείται ότι οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 και του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό εκπαιδευτικού οργανισμού.

Έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων

6.-(1)Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια τεχνίτη οχημάτων κατά τον Τύπο Ι του Πρώτου Πίνακα και την αποστέλλει ή την παραδίδει στον ενδιαφερόμενο, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3):

Νοείται ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων δύναται να εκδίδεται και μέσω διαδικτύου είτε και ως επαγγελματική κάρτα κατά τον τύπο ταυτότητας, νοουμένου ότι περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στον Τύπο Ι του Πρώτου Πίνακα.

(2) Πριν την έκδοση της άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και δύναται να:

(α) διεξαγάγει έρευνα προς διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4˙

(β) ζητήσει διευκρινίσεις και διεξαγάγει προφορική συνέντευξη σε ενδιαφερόμενο, προς διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4˙

(γ) ζητήσει, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να παράσχει γραπτώς, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτησή του. Αν ο αιτητής παραλείψει να παράσχει τα στοιχεία που ζητούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, η αίτησή του μπορεί να απορριφθεί μόνο με βάση το λόγο αυτό. και

(δ) συμπεριλάβει, όταν κρίνει ότι αιτητής δεν κατέχει την απαραίτητη, κατά περίπτωση εξειδικευμένη πείρα, ή όταν διαφανεί μέσω εξέτασης ότι ο αιτητής δεν κατέχει απαραίτητη γνώση, στην άδεια τεχνίτη οχημάτων περιορισμούς, σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης ή επιδιόρθωσης οχήματος που σχετίζονται με χαρακτηριστικά παθητικής ή ενεργητικής ασφάλειας οχήματος ή με όργανα οχήματος, για τα οποία απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση δυνάμει άλλης νομοθεσίας, όπως τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφο) σύμφωνα με τον περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμο ή όπως τη συσκευή περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών:

Noείται ότι η αρμόδια αρχή αποδέχεται, ως επαρκές τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς έκδοσης άδειας τεχνίτη, πιστοποιητικό επαγγελματικού προσόντος της ειδικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 8, το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με βάση την παράγραφο (δ) του άρθρου 5 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, βάσει ίδιων ή αυστηρότερων απαιτήσεων από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) H αρμόδια αρχή καταχωρεί σε Μητρώο τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου για:

(α) κάθε αδειούχο τεχνίτη,

(β) κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που υπέβαλε αίτηση με βάση το άρθρο 4 και η αρμόδια αρχή αρνήθηκε να του εκδώσει άδεια και για

(γ) κάθε πρόσωπο, του οποίου η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανακλήθηκε ή αναστάληκε.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να δημοσιεύσει ή/και αναρτήσει στο διαδίκτυο τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αδειούχο τεχνίτη οχημάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) και τα οποία περιορίζονται στα ακόλουθα:

(α)Ονοματεπώνυμο∙

(β)Αριθμός Μητρώου∙

(γ)Ειδικότητα/ες∙

(δ)Τηλέφωνο Εργασίας∙ και

(ε)Διεύθυνση Εργασίας.

Λήξη, ανανέωση και τροποποίηση άδειας

7.-(1) Η άδεια τεχνίτη οχημάτων είναι προσωποπαγής και έχει διάρκεια δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

(2)Ενδιαφερόμενος τεχνίτης οχημάτων υποβάλλει αίτηση για ανανέωση άδειας τεχνίτη οχημάτων στην αρμόδια αρχή η οποία συνοδεύεται ΅ε απόδειξη πληρωμής τέλους εξέτασης της αίτησης που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (€20) για κάθε ειδικότητα:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει όπως με την αίτηση υποβληθούν δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, η άδεια τεχνίτη οχημάτων ανανεώνεται, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη κλιματισμού αυτοκινήτων ανανεώνεται νοουμένου ότι ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης κατέχει βεβαίωσης κατάρτισης∙

(3)Για την έκδοση πιστού αντιγράφου άδειας τεχνίτη οχημάτων, ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή η οποία, ΅ε την καταβολή τέλους δέκα ευρώ (€10,00) εκδίδει πιστό αντίγραφο αυτής.

(4) ’δεια τεχνίτη οχημάτων αναστέλλεται όταν ο κάτοχος της το ζητήσει ή με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 12 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης για προσθήκη επιπλέον συστήματος ή συστημάτων υγραεριοκίνησης σε υφιστάμενη άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, η ημερομηνία λήξης της νέας άδειας καθορίζεται ως η ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης άδειας.

Ειδικότητες τεχνιτών οχημάτων

8. ’δεια τεχνίτη οχημάτων εκδίδεται για μια ή περισσότερες από τις ειδικότητες:

(α) ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων˙

(β) μηχανικού αυτοκινήτων˙

(γ) μηχανικού μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών˙

(δ) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού)˙

(ε) τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων˙

(στ) τεχνίτη βαφής˙

(ζ) τεχνίτη ελαστικών˙

(η) τεχνίτη ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης˙

(θ) τεχνίτη κλιματισμού˙

(ι) τεχνίτη οργάνων˙

(ια) τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων˙

(ιβ) τεχνίτη ψυγείων (ραδιατέρ)˙

(ιγ) τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.

Εξετάσεις

9.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να διοργανώνει ή να μεριμνά ώστε να διεξάγονται εξετάσεις από την Υπηρεσία Εξετάσεων ή άλλο εξεταστικό οργανισμό που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζονται από την ίδια.

(2) Το περιεχόμενο κάθε εξέτασης συντάσσεται ή εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, βάσει της ύλης που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 14, η δε εξέταση διεξάγεται γραπτώς ή/και με ηλεκτρονικά μέσα και, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, δύναται επιπρόσθετα να είναι προφορική ή πρακτική.

(3) Τα τέλη συμμετοχής στην εξέταση καθορίζονται σε πενήντα ευρώ (€50,00) για κάθε ειδικότητα και καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης:

Νοείται ότι τα τέλη που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα αν θα συμμετάσχει τελικά ο ενδιαφερόμενος στην εξέταση ή όχι.

Η αρμόδια αρχή αποδέχεται πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξέταση, που διοργανώνεται από εξεταστικό οργανισμό που καθορίζεται στο εδάφιο (5), ως ισοδύναμο επιτυχίας σε εξέταση που διοργανώνεται με βάση το εδάφιο (1).

(5) Εξεταστικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή για τη διοργάνωση εξετάσεων, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται με τέλος διακόσια πενήντα ευρώ (€250,00), βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο,

(β) μέτρα που λαμβάνονται προς κατοχύρωση του αμερόληπτου των εξετάσεων, και

(γ) ανεξαρτησία από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απασχολεί τεχνίτες οχημάτων.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει όρους, κατά την εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ύλη, στην οποία θα βασίζεται η εξέταση και στον τρόπο διεξαγωγής της.

Η εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισμού, που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (5), ισχύει για δύο έτη, αλλά η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να ανακαλέσει ή ακυρώσει την εξουσιοδότηση πριν τη λήξη της, αν κρίνει ότι έπαψαν να πληρούνται τα κριτήρια ή ότι δεν τηρούνται οι όροι, βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ο οργανισμός αυτός.

(7) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.

(8) Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιάς αρχής σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

Εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού και μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή

9Α.-(1) Εκπαιδευτικός οργανισμός εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, ή/και τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων ή/και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης, μετά από αίτησή του, που συνοδεύεται από την καταβολή τέλους εξακοσίων ευρώ (€600):

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης του εκπαιδευτικού οργανισμού, το τέλος δεν επιστρέφεται.

(2) Στους εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς χορηγείται πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού που εκδίδεται κατά τον Τύπο Ι του Έκτου Πίνακα.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να θέτει όρους και περιορισμούς στην εξουσιοδότηση του εκπαιδευτικού οργανισμού.

(4) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού  ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού και σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για νέα περίοδο τεσσάρων (4) ετών, υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από την καταβολή τέλους εξακοσίων ευρώ (€600), σε έντυπο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εκπαιδευτικού οργανισμού.

(5) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναστείλει ή ανακαλέσει  την εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, κατά την κρίση της:

(α) Εάν δεν συνεχίζουν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ο εκπαιδευτικός οργανισμός,

(β) εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, και

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού από αρμόδιο δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

(6) Η εξουσιοδότηση εκπαιδευτικού οργανισμού παύει να ισχύει αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εάν ο συνεταιρισμός διαλυθεί,

(β) σε περίπτωση εταιρείας, εάν εκδοθεί γι’ αυτήν διάταγμα ή απόφαση διάλυσης ή εάν τερματιστούν με άλλο τρόπο οι δραστηριότητές της, και

(γ)  με αίτηση του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού.

(7) Ο εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν μπορεί να εκχωρήσει την εξουσιοδότησή του σε τρίτο πρόσωπο.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να μην αποδέχεται ως έγκυρα πιστοποιητικά βασικής εκπαίδευσης, εάν, κατά την κρίση της, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή και της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο τον οποίο κοινοποιεί στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει διορθωτικά και αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά.

(9) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να επαναλάβει εξέταση  για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Εάν το επίπεδο της εξέτασης δεν είναι ικανοποιητικό,

(β) εάν δεν έχει διασφαλισθεί το αδιάβλητο της εξέτασης, και

(γ) για άλλο αιτιολογημένο λόγο:

Νοείται ότι, οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια αρχή αποφασίζει την επανάληψη της εξέτασης κοινοποιούνται στον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.

(10) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ζητήσει την επανάληψη της εξέτασης μπορεί -

(α) να ετοιμάσει η ίδια το εξεταστικό δοκίμιο,

(β) να ζητήσει από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων για να επιλέξει τις ερωτήσεις που θα συνθέτουν το εξεταστικό δοκίμιο, και

(γ) να επιβλέψει η ίδια την εξέταση.

(11) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει διορθωμένα εξεταστικά δοκίμια για έλεγχο.

(12) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία-

(α)να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που παρέχεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή διενεργείται εξέταση και να ελέγχει ή επιθεωρεί οποιεσδήποτε διαδικασίες, εξοπλισμό, έγγραφα ή εγκαταστάσεις∙ και

(β)να ζητά από τον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά ή έγγραφα κρίνει αναγκαίο.

Υποχρεώσεις αδειούχου τεχνίτη οχημάτων

10.-(1) Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχημάτων υποχρεούται όπως:

(α) εφαρμόζει και ακολουθεί την καλή μηχανική πρακτική με τρόπο, ώστε η συντήρηση ή η επιδιόρθωση που διεκπεραιώνει να:

(i) αποκλείει, όσο είναι τεχνικά εφικτό, κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση του οχήματος σε σχέση με την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του οχήματος, των χρηστών του οδικού δικτύου και της περιουσίας και

(ii) περιορίζει την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από το όχημα, στο βαθμό που αυτή είναι αναπόφευκτη, λόγω της κατασκευής του οχήματος.

(β)(i) ακολουθεί και εφαρμόζει τα τεχνικά πρότυπα ή τους κώδικες πρακτικής ή τις τεχνικές διαδικασίες που εκδίδονται με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου και, στην περίπτωση που μια εργασία διέπεται από ειδική νομοθεσία εκτελεί τη σχετική εργασία με βάση τη νομοθεσία αυτή· και

(ii) εγκαθιστά συστήματα που συμμορφώνονται με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία·

(γ) φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά με νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε οχήματα που συντηρεί ή διορθώνει και αφορούν σε χαρακτηριστικά ενεργητικής ή παθητικής ασφάλειας του οχήματος ή την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από τα οχήματα αυτά ή από τις δραστηριότητες συντήρησης ή επιδιόρθωσης των οχημάτων αυτών ή των εξαρτημάτων τους.

(2) Ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων βεβαιώνεται ότι κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και, σε περίπτωση που δεν κατέχει ή δεν έχει πρόσβαση στον εν λόγω εξοπλισμό, αρνείται να προβεί σε συντήρηση ή επιδιόρθωση. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή εξαρτήματος ή τον αντιπρόσωπό τους σχετικά και, εφόσον λάβει έγκριση, δύναται να παραπέμπει ο ίδιος το όχημα ή το εξάρτημα για συντήρηση ή επιδιόρθωση σε αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτό:

Νοείται ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

(3) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων, μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος και κάθε εγκατάσταση ή συντήρηση ή επιδιόρθωση συστήματος υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο κάτοχο ή αντιπρόσωπό τους, βεβαίωση κατά τον Τύπο ΙΙ του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίνεται και υπό τύπο σφραγίδας σε βιβλίο συντήρησης του οχήματος.

(4) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων αναρτά, σε περίοπτη θέση στο χώρο εργασίας του, την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχει.

(5) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων τηρεί αρχείο φακέλων οχημάτων, στους οποίους περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα για κάθε όχημα, για το οποίο διεκπεραίωσε τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση ή την εγκατάσταση συστήματος:

Νοείται ότι, η τήρηση του αρχείου είναι ευθύνη του ιεραρχικά υπεύθυνου των εργασιών του συνεργείου, στο οποίο γίνεται η συντήρηση ή η επιδιόρθωση ή η εγκατάσταση συστήματος και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιεραρχικά υπεύθυνος, του κάθε αδειούχου τεχνίτη οχημάτων, που εργάζεται στο συνεργείο.

Βοηθοί, μαθητευόμενοι και δυνατότητα ανάληψης και διεκπεραίωσης συντήρησης και επιδιόρθωσης από μη αδειούχο

11.-(1) Αδειούχος τεχνίτης οχημάτων δύναται να έχει υπό την επίβλεψη του μόνο δύο (2) βοηθούς τεχνίτες και δύναται να επιβλέπει, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, μαθητές του συστήματος μαθητείας ή των τεχνικών σχολών μέσης εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία ο τεχνίτης οχημάτων κατέχει άδεια σε περισσότερες από μία ειδικότητα.

(2) Οι βοηθοί τεχνίτες, που προβλέπονται στο εδάφιο (1), απασχολούνται με εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης αλλά την τελική ευθύνη διεκπεραίωσης της συντήρησης ή επιδιόρθωσης έχει ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων που έχει υπό την επίβλεψή του τα πρόσωπα αυτά.

(3) Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να εκτελεί συντήρηση για δικό του όφελος σε όχημα που του ανήκει, ταυτόχρονα δε, με την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 10 για τους αδειούχους τεχνίτες οχημάτων και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 10, ούτε λογίζονται ως αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων.

Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

12.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι διεξάγονται δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται άδεια τεχνίτη οχημάτων με βάση τον παρόντα Νόμο, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχει ή επιθεωρεί όχημα, εξάρτημα, έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή χώρο που σχετίζεται ΅ε αυτές, περαιτέρω δε έχει εξουσία να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά δείγματα ή έγγραφα:

Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, επιτρέπεται ΅όνο ΅ε δικαστικό ένταλμα.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, πριν προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία ή άλλη πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιδίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο που, κατά την κρίση της, προβαίνει σε παράβαση, ΅ε την οποία θα επισημαίνεται η παράβαση και θα καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα ΅ε τη φύση της παράβασης.

(3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι όχημα, που βρίσκεται σε χώρο όπου διενεργείται συντήρηση ή επιδιόρθωση σχετική με ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται άδεια τεχνίτη οχημάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του οχήματος, των χρηστών του οδικού δικτύου ή της περιουσίας, αν και έχει διεκπεραιωθεί η συντήρηση ή επιδιόρθωση για αυτό, δύναται να ζητήσει να μην οδηγηθεί το όχημα επί του οδικού δικτύου μέχρι που ο διαπιστούμενος κίνδυνος απαληφθεί.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι αδειούχος τεχνίτης οχημάτων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 10 και του παρόντος άρθρου, δύναται, αφού τηρήσει τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό χωρίς να επέλθει συμμόρφωση, να αναστείλει την άδεια του τεχνίτη οχημάτων, μέχρις που ο αδειούχος τεχνίτης να τηρήσεις τις καθορισμένες υποχρεώσεις.

(5)Μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας  για το σκοπό αυτό, να τροποποιεί τον Πρώτο, Τρίτο και Πέμπτο Πίνακα.

Ιεραρχική προσφυγή

13.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο συμφέρον του λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, αιτιολογώντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η προσφυγή, μέσα σε τριάντα μέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από την ημέρα που η απόφαση ή πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του ενδιαφερομένου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου.

(2) Ο Υπουργός, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει:

(α) να επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή πράξη, ή

(β) να εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία της παράλειψης, ή

(γ) να παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση, υπό το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από την ενώπιόν του διαδικασία.

Διατάγματα

14. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει:

(α) τα τεχνικά πρότυπα, κώδικες πρακτικής ή τεχνικές διαδικασίες, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνίτες οχημάτων σε σχέση με την ανάληψη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών σχετικών με την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν,

(β) την ύλη εξετάσεων για απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων,

(γ) τις ειδικότητες αδειούχων τεχνιτών οχημάτων οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνουν παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίοδο αυτών των χρονικών διαστημάτων, καθώς και το αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πρέπει να παρακολουθούνται για να συνεχίζει η άδειά τους να βρίσκεται σε ισχύ ή να δύναται να ανανεώνεται,

(δ) τα εξαρτήματα που δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ως μεταχειρισμένα εξαρτήματα, είτε στο όχημα από το οποίο αφαιρέθηκαν, είτε σε άλλο όχημα,

(ε) τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη, και

(στ) τις προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εκπαιδευτικών οργανισμών, τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές εξουσίες της αρμόδιας αρχής καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Κανονισμοί

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να ρυθμίσει οποιοδήποτε θέμα μπορεί ή πρέπει να ρυθμισθεί ΅ε Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για:

(α) τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης εργασιών κάθε ειδικότητας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη ειδικότητα˙

(β) τον καθορισμό απαιτήσεων σε σχέση με το χώρο, στον οποίο διεξάγεται συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος˙ και

(γ) τον καθορισμό συγκεκριμένων εργασιών που θα απαγορεύεται να διεξαχθούν από πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

Ποινές

16. -(1) Πρόσωπο, το οποίο:

(α) ασκεί το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων σε σχέση με ειδικότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων,

(β) φέρει αντίστοιχο τίτλο ή με οποιοδήποτε τρόπο παραπλανά οποιοδήποτε σε σχέση με τέτοια ιδιότητα, χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχημάτων,

(γ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να συμμορφωθεί ΅ε τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, και

(δ) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς να κατέχει άδεια τεχνίτη οχημάτων ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€5.100,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή πρόνοια των Κανονισμών, για την οποία δεν προβλέπεται ξεχωριστή ποινή, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (€2.550,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Δικαστήριο δύναται να διατάξει αναστολή άδειας τεχνίτη οχημάτων και να του αφαιρέσει το δικαίωμα κατοχής τέτοιας άδειας για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει το ίδιο, αν αυτός βρεθεί, κατ’ επανάληψη, ένοχος για αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις του Νόμου

16Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου και χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο-

(α)που να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00)∙ και

(β)σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2)Το επιβαλλόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(3)Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(4)Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού προηγουμένως αυτή ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίηση της πρόθεσής της για επιβολή του διοικητικού προστίμου.

(5) Εναντίον της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης, ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(6)Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου των εβδομήντα πέντε (75) ημερών-

(α)από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου∙ ή

(β)σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7)Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια τεχνίτη οχημάτων σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων.

Μεταβατικές διατάξεις

17. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΤΡΙΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(’ρθρο 17)

Προσόντα για σκοπούς χορήγησης άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του   τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης που ισχύουν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016
1. Κάτοχος άδειας τεχνίτη οχημάτων στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ή Μηχανικού Αυτοκινήτων.
2. Κάτοχος πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.
3. Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΠΕΜΠΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΕΚΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.