Μεταβατικές διατάξεις

17.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3, τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος μέχρι τις 7 Απριλίου του 2010:

(α) Kάθε πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα ασκούσε επάγγελμα που σχετίζεται με μια από τις ειδικότητες του τεχνίτη οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 8, πριν τις 7 Απριλίου 2006 και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας του·

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας του·

(γ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα υπό την επίβλεψη προσώπου το οποίο δικαιούται να εκτελεί την εργασία αυτή με βάση την παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος άρθρου·

(δ) κάθε πρόσωπο το οποίο συντηρεί ή επιδιορθώνει όχημα ή εξάρτημα στα πλαίσια εκπαίδευσης ή αξιολόγησης για απόκτηση προσόντων που απαιτούνται για χορήγηση άδειας τεχνίτη οχημάτων, υπό την επίβλεψη προσώπου το οποίο δικαιούται να εκτελεί την εργασία αυτή με βάση την παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος άρθρου.