Μεταβατικές διατάξεις

17.-(1) Αιτήσεις για την έκδοση άδειας τεχνίτη υγραεριοκίνησης θα γίνονται δεκτές από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016 η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης σε κάθε πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα.

(3) Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων.