Μεταβατικές διατάξεις

17.-(1)Αιτήσεις για την έκδοση άδειας τεχνίτη υγραεριοκίνησης θα γίνονται δεκτές από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2016, κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του μπορεί να αναλαμβάνει και να διεκπεραιώνει εγκατάσταση, συντήρηση ή επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης.

(3) Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια σε εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων.