Μεταβατικές διατάξεις

17.-(1) Κάθε πρόσωπο, που ασκούσε δραστηριότητες συντήρησης ή επιδιόρθωσης σχετικής με ειδικότητα για την οποία απαιτείται άδεια τεχνίτη οχημάτων, έχει προθεσμία ενός (1) έτους για να υποβάλει αίτηση με βάση το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και που υποβάλλει αίτηση μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το εδάφιο αυτό, θεωρείται ότι ασκεί το επάγγελμα νόμιμα και ότι αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος νόμιμα, μέχρις ότου η αρμόδια αρχή απαντήσει στην αίτησή του.